Фактори, влияещи върху движението на EUR

 

ECB – European Central Bank – Eвропейска централна банка

ECB определя и контролира монетарната политика на Еврозоната. Основната цел на ECB е да осигурява ценова стабилност. При вземането на решения ECB взема под внимание два основни фактора:

 • Ценова стабилност и прогнозите за изменението на цената – Ценовата стабилност се определя от т.нар HICP – хармонизиран индекс на потребителските цени. Приема се, че при увеличение на индекса до 2% движението на цените е стабилно. За определяне на бъдещото равнище на цените се използват голям брой други икономически индикатори.
 • Увеличение на парите в обращение – М3. ECB определя на страните членки 4.5% годишно увеличение на М3.

Управителния Съвет на Европейската Централна Банка заседава на всеки две седмици в четвъртък, след което обявява дали е взето решение за промяна на основния лихвен процент. На всяка първо заседание за месеца се провежда пресконференция, на която се обяснява каква ще бъде монетарната политика и цялостното икономическото състояние.

Interest Rates – Основен лихвен процент
ECB определя и ръководи своите фондове и ликвидността по основния лихвен процент. Разликата между основния лихвен процент, определен от ECB и FED, влияе директно върху EUR/USD.

deposit-bank

3-month Eurodeposit (Euribor) – 3-месечни Евродепозити
Лихвата по 3- месечните евродепозити, държани в банки извън еврозоната, служи за приблизително определяне на цената на ЕUR/USD при евентуални промени в основния лихвен процент. Увеличението на лихвата по 3-месечните евродепозити спрямо 3-месечните евродоларови депозити увеличава EUR/USD и обратното.

10-Year Government Bonds
Разликата в лихвените равнища на 10 годишните държавни облигации в САЩ и тези в Еврозоната също се използва за изчисляване на цената в кроса EUR/USD. Така например ако лихвата по германските облигации е по- ниска от американските, при увеличаване на лихвата по германските (или намаляване на лихвата на американските), тоест намаляване на спреда между двете лихви ще предизвика покачване за ЕUR. Определянето и промените на лихвените равнища е свързано с общото икономическо състояние на САЩ и Еврозоната.

Икономически новини
Най- важни от икономическите новини, които могат да повлияят върху EUR/USD от Еврозоната, са тези от Германия. Определящи са данните за: БВП, инфлацията, CPI и HCPI, индустриалното производство, безработицата, Германския IFO индекс. Бюджетният дефицит на всяка една от страните членки според пакта за Стабилизация и развитие трябва да е под 3% от БВП.

Политически фактори
Движението на EUR/USD е податливо на различни политически трусове и геополитически фактори, повлияни от политиката на правителствата на Германия, Франция и Италия. Финансовата и политическа нестабилност в Русия и Гърция също може да повлияе зле за еврото поради значителните инвестиции на Германия в тези страни.

 

Фактори, влияещи върху движението на USD

Наред с лихвения процент и инфлацията, валутният курс е един от най-важните показатели за икономическото състояние на една страна. Поради тази причина, валутните курсове са сред най-често следените, анализирани и държавно контролирани икономически показатели. Тук ще разгледаме някои от по-важните фактори, които влияят върху движението на долара.

FED – Федерален резерв
Централната банка на САЩ има пълна независимост при определяне на монетарната политика с цел постигане на ръст без инфлация. Федералният резерв постига това основно чрез: директни интервенции на открития пазар, промяна в основния лихвен процент и промяна на лихвата по Федералните Фондове.

FOMC – Federal Open Market Committee – Федерален комитет за операциите на открития пазар
Този комитет се събира 8 пъти в годината, като разглежда икономическото и финансово състояние на САЩ и определя подходяща позиция за монетарната политика и обявяването на лихвения процент.

Основен лихвен процент на Федералния резерв
Tова е основно средство за осъществяване на целите, заложени в монетарната политика. Промените на основния лихвен процент имат голям ефект върху всички фондови, облигационни и валутни пазари.

Сконтов процент на FED
Сконтовият процент е лихвеният процент, по който Федералният резерв отпуска краткосрочни кредити на търговските банки, когато те заемат средства директно от него. Когато сконтовият процент се повиши (или намали), почти всички други краткосрочни лихвени проценти се увеличават (или намаляват).

30-year Treasury BondТридесетгодишна съкровищна облигация (дълга облигация)
Това е един от най-важните индикатори на пазарните очаквания за инфлация. Няма пряка зависимост между дългата облигация и американския долар, но промяната в нейната цена влияе върху него. Например поевтиняването на съкровищната облигация поради опасения от инфлация има отрицателен ефект върху долара. Тъй като съкровищните облигации са основен актив, те се влияят от промените в капиталовите потоци подлежащи на глобални причини. Финансовите или политически затруднения на нововъзникващите пазари могат да бъдат значителна опора за американските съкровищни облигации заради сигурността, която предлагат, като по-този начин въздействат положително на американския долар.

lichni-depositi

3-month Eurodollar Deposits – Тримесечни евродоларови депозити
Лихвата върху тримесечни депозити в долари в банки извън САЩ служи за изчисление на обменните курсове. Например при USD/ EUR, колкото е по-голяма лихвената разлика в полза на евродоларовия депозит спрямо евродепозита, толкова по-вероятно е съотношението USD/ EUR да се повиши (да поскъпне долара).

Treasury – Американска хазна (отговаря на министерство на финансите в повечето страни)
Занимава се с управление на вътрешното търсене, платежния баланс, бюджета, приходите на правителството и емитирането и обратното изкупуване на държавни ценни книжа. Хазната не може пряко да определя монетарната политика, но изявленията на тази институция има голямо влияние върху движението на долара.

Economic Data – Икономически данни
Включват следните най-важни индикатори за състоянието на US икономиката: Доклад за заетостта (вкл. равнището на безработицата , средната доходност на 1 работен час и данните за заетостта на пълен работен ден), индекс на потребителските цени (CPI), индекс на производствените цени (PPI), брутен вътрешен продукт (GDP), международна търговия, цена на работната сила (ECI), проучване на ISM, продуктивност, индустриално производство, начално жилищно строителство, разрешения за строителство и потребителско доверие. Фондов пазар – трите основни индекса са Dow Jones Industrial Index (Dow), S&P 500 и NASDAQ.

Dow има най-голямо влияние върху долара. Три главни фактора въздействат върху Dow и долара респективно: 1) Корпоративни печалби/приходи, прогнозни и действителни; 2) Очакванията за промяна на основния лихвения процент 3) Глобални причини.

Фючърсни контракти по федералните фондове
Фючърсните контракти по федералните фондове отразяват очакванията за лихвата по тези фондове. Стойността на контракта показва каква ще бъде лихвата по федералните фондове в бъдеще, в зависимост от падежа на контракта. Контрактът следователно е показателен за пазарните очаквания по отношение на политиката на Федералния резерв.

Тримесечни фючърсни контракти в евродолари
Тримесечните фючърсни контракти в евродолари показват лихвата по тримесечните депозити в евродолари. Например разликата между фючърсните контракти по тримесечните депозити в евродолари и евройени е важна променлива за определяне на очакванията за съотношението USD/JPY.

Маржин търговия на Forex пазара

В буквален превод „маржин” означава разлика, резерв. В този смисъл маржин търговията на форекс пазара представлява гаранционна сума, предоставена от клиента (която служи като гаранция и се намира в сметката му за търговия), която се депозира при брокер за откриването на маржин сметка. Целта на маржина е да се получат заемни средства от самия брокер, които клиентът да използва за търговия с инструменти на стойност, значително превишаваща гаранционната сума.

forex-trading

Икономическият смисъл от използването на маржин е, че клиентът има възможност да реализира печалба върху цялата открита позиция, като същевременно ограничи инвестираната сума пари до размера на внесения маржин. Повечето брокерски компании предоставят на клиентите си различни условия за ливъридж. Ливъриджът е отношението между парите, които притежава клиентът и тези, с които търгува. Например, търгуване на валутния пазар с 10 долара с ниво на ливъридж 1:200, означава, че може да се търгува с валута на стойност 2000 долара. Това има своите предимства и недостатъци.

Маржин търговия на извънрегулираните пазари Forex и CFD

Поради непрекъснатата търговия и по-ниската волатилност на валутния пазар традиционно се използва огромен ливъридж ефект, вариращ между 1:100 и 1:500 (може да се управляват съответно от 100 до 500 пъти по-големи позиции). При търговия със CFDs изискуемият маржин е в зависимост от конкретния инструмент. Повечето индекси стандартно се търгуват на ливъридж 1:100, докато при търговия с акции рядко се използва ливъридж по-висок от 1:20. Ползването на нисък процент маржин (висок ливъридж ефект) на практика увеличава поетия риск.

Предимства:

Предимствата при маржин търговията е, че може да се реализират високи печалби като процентно съотношение спрямо началния баланс. Това е добър вариант за хора, които не притежават значително количество начални средства. Например, ако търгувате с 1000 долара, увеличение с 1 цент в стойността на долара би означавало 10 долара печалба. В същото време, ако търгувате на 1:200 ниво на маржин, тогава същото увеличение би донесло 2000 долара печалба, или по друг начин изразено – 100% приходи (без да се взимат под внимание други такси, разноски, спредове и т.н., които различните брокери прилагат).

Недостатъци:

Недостатъкът се крие във високата загуба, която може да се реализира като процентно съотношение спрямо началния баланс. Със същия начален депозит от 1000 долара, но с промяна в цената с 1 цента надолу, може много бързо да се загуби цялата инвестиция. Поради това, когато започнат да се губят пари, в определен момент брокерът ще започне да затваря позициите (така нареченият „маржин кол“). Най-често използваното ниво, на което се затварят позициите, е при наличност 30% от гаранционния депозит.
Следователно, може да се реализират невероятни печалби, но същевременно съществува риск от претърпяване на значителни загуби. За най-успешна търговия на маржин са необходими значително количество опит и стриктна политика за управление на риска.

Основни рискове при маржин търговията

Основните рискове при търговия на маржин основа са свързани с предварителните очаквания на инвеститора, че ще реализира значителни печалби от разликата във валутните двойки и техните опити да го мултиплицират, използвайки средства на заем и ливъридж ефекта. Освен това, всеки инвеститор трябва да разбере, приеме и мултиплицира всички очаквания за евентуални загуби, които могат да бъдат предизвикани от неблагоприятни промени в курса на валутата.
Поддържането на открита позиция при неблагоприятно движение на валутния курс и очакване на обръщане на посоката на движение, също може да доведе до ежедневни загуби в резултат на текуща преоценка на позициите (mark to market) и/или допълване на обезпечението (депозита по маржина).
За ограничаване на този мултиплициран риск на валутния курс се използват stop-loss поръчки, които могат да лимитират в известна степен, но не изцяло, общия риск на валутния курс в рамките на предоставеното от инвеститора обезпечение.

Суап сделки (swap)

Суап сделката представлява размяна на бъдещи парични потоци. При всяка суап сделка, сегашната стойност на бъдещите входящи парични потоци трябва да е равна на сегашната стойност на бъдещите изходящи парични потоци.

Видове суап сделки

 • Лихвени суап сделки

Лихвените суап сделки представляват размяна на купонни плащания, като се разменя фиксирана лихва срещу плаваща. Главницата при прав лихвен суап обикновено не се разменя. По-скоро се разменят лихвените плащания: фиксирани за плаващи лихви и обратното.

 • Валутни суап сделки

Валутният суап представлява размяна на бъдещи парични потоци, деноминирани в различни валути. Валутната суапова сделка е контракт, при който инвеститорът едновременно взима на заем една валута и дава на заем друга валута на втора страна по сделката.

Forex Bulgaria

Задължението да върне парите служи като гаранция за размера, а задължението се определя от валутния форъурден курс. Валутният суап се счита за безрискова, обезпечена операция по едновременно даване и вземане на валута. Този тип сделка дава възможност на практика да се използват налични средства в една валута, с която да бъдат покрити задължения деноминирани в друга валута, без страните да се излагат на валутен риск.

 • Суап на активи

Суапът на активи комбинира продажба (или покупка) на даден актив с лихвен или валутен суап. Използваните активи при този вид сделки обикновено са ценни книжа с парични потоци, близки до тези на облигациите – например Еврооблигации. При суап на активи, продавачът на актива е и контрагент по суап сделката. Паричните потоци от актива принадлежат на купувача на актива. Купувачът на актива заменя така получените парични потоци за други, които отговарят по-добре на инвестиционните му потребности.

Рискове при суап сделките

Рисковете, на които са изложени инвеститорите в една валутна суапова сделка, са подобни на тези, характеризиращи форуърдния контракт.

 • Кредитен риск – Колкото е по-дълъг периодът на суап сделката, толкова кредитният риск е по-голям, поради по-голямата вероятност за възникване на проблеми с платежоспособността на контрагента.
 • Валутен риск
 • Лихвен риск

Инструкции относно регулирането на търговията с тези инструменти се публикуват от Международната Асоциация за Суапове и Деривативи (МАСД) (англ. ISDA – International Swaps and Derivatives Association).

Приложение на суап сделките

Различните видове суап сделки представляват ефикасно средство за размяна на парични потоци по бърз и лесен начин. Например, ако Банка А получава фиксирана лихва по даден заем и вярва в покачване на лихвите, тогава Банка А може да сключи суап сделка, по която да плаща фиксирани суми и да получава плаващи суми. Като краен резултат, Банка А ще получава плаващи суми.
Суап сделките се използват в редица случаи, с цел преобразуване на съществуващите парични потоци. Това включва хеджиране на облигации, суап на активи и сделки със специално предназначение, които следват.

Възстановяване на меча или бича тенденция при ЕUR/USD

Спадът на еврото срещу долара в последно време даде повод на редица форекс анализатори да заговорят за възстановяване на мечата низходяща тенденция при ЕUR/USD. Експертите на инвестиционната банка признават, че отстъплението под $1.1053 усилва позициите на мечките и прави възможен прехода към $1.0744 и $1.0618. Ако това се случи, може да се очаква низходящият тренд да продължи дори към $1.0072.

От друга страна, знак за възвръщане на силата на биковете би бил възход на ЕUR/USD над $1.0979 и $1.1056. Много анализатори не вярват в продължителния успех и смятат, че нивата от $1.10 дават добра възможност за продажби.

Повишението на единната европейска валута след позитивните коментари на Марио Драги за еврото беше прекъснато след като Гърция отново бе на фокус

На 3-ти юни се проведе заседанието на Европейската централна банка. Само за два дни след това еврото регистрира най-голямото си двудневно повишение спрямо долара от 2009 г. насам с ръст от 3.2% за два дни. Марио Драги отчете известно подобряване на икономиката на региона и отбеляза успеха на програмата за количествени улеснения, която стартира през февруари, като повиши прогнозата на ЕЦБ за инфлацията в Еврозоната до 0.3% за годината. Очаква се програмата да продължи до септември 2016г., имаща за цел достигането на 2% инфлация.

forex-tragovia

На фона на надеждите за скорошно сключване на споразумение между Гърция и кредиторите й, стана ясно, че Гърция няма да изплати вноската си към МВФ на уговорената дата (05.06), а вместо това е поискала сливане на всички задължения за месеца. Така крайният срок за изплащане на задълженията към МВФ става 30 юни и те са на стойност близо 1.5 млрд. евро. Въпреки коментарите за напредък в преговорите, Гърция отхвърли предложението на кредиторите за понижаване на пенсиите и увеличаване на ДДС.

Така в началото на сесията, единната валута достигна до 1.1379. Днес валутната двойка EUR/USD спадна с 0.3% до 1.1237.

Прогнози и препоръки

Щатският долар се представи задоволително срещу основните си конкуренти, след като данните от молбите за помощи при безработица отчетоха спад за последната седмица. В публикуван анализ на МВФ, институцията обяви, че Фед не трябва да повишава лихвените нива преди да се види стабилен ръст на инфлацията и възнагражденията и препоръчва това да стане през първото тримесечие на 2016 г. И все пак трябва да се вземе под внимание, че валутните курсове са относителни, а щатската икономика, въпреки преодоляваните трудности, е в по-добра форма от други водещи пазари. Шансовете за повишаване на инфлацията също са високи. На този фон, форекс стратезите препоръчват на инвеститорите да купуват долари срещу евро в моментите на спад.

Стратезите на инвестиционната банка съветват инвеститорите да откриват къси позиции по EUR/USD на ниво от 1.1240 със стоп за ограничаване на загубите на 1.1680 и цел от 1.0460.

Какво символизират биковете и мечките?

Бичи (т.е. на биковете, Bullish) и мечи (т.е. на мечките, Bearish) са думи, използвани за описание на инвеститорски стил на поведение и символи на пазарните настроения. Бичи означава оптимистичен; мечи означава песимистичен.

Бичи пазар (Bull Market)

 • Същност и характеристика
  Бичи пазар се характеризира с продължително покачващи се цени. Обикновено това покачване е с повече от 20 %. Инвеститорите и търговците са настроени позитивно и очакват повишение на цените и купуват. Бичи пазар в повечето случаи съвпада с период на силен икономически растеж или е резултат от възстановяване на икономическия бум. Бичи пазарът се характеризира също така с по- висока заетост, висок разполагаем доход, силна икономика и голямо доверие на инвеститорите.
 • Използване

Терминът бичи пазар най-често се използва при пазара на акции. Но в действителност е валиден за всичко, което се търгува: облигации, чуждестранни валути, стоки и други.

 • Продължителност
  Определянето на продължителността на бичи пазар е може би една от най- трудните прогнози, които се правят (за някои източници дори е невъзможно). Част от трудността се състои в определянето на момента, в който пазарният тренд се сменя. Другата трудност идва от психологическия ефект и спекулациите, които играят голяма роля в пазарите.
 • Примери
  Най- дългият и известен бичи пазар е от 1990 година. Тогава американските капиталови пазари нарастват с най- бързо темпо.

Мечи пазар (Bear Market)

 • Същност и характеристика
  Мечият пазар характеризира очакването за последователно понижение на цените за продължителен период от време обикновено с 20% и повече.

Forex BulgariaТова е противоположното на бичи пазар. Мечи пазар се появява, когато икономиката е в рецесия, причинена от ниската заетост, ниският разполагаем доход и намаляване на печалбите на бизнес разпоредителите, при спад в корпоративните печалби или просто корекция поради надцененост на пазара. Бидейки уплашени по някои от горепосочените причини, инвеститорите продават, причинявайки спад на цените. Това притиска други инвеститори, които се притесняват от загуба на пари да продават и те. И така започва порочният кръг. Точно това е причината за поддържането на мечия пазар, защото малко са купувачите, а продажбите продължават. При това положение мечият пазар е негативен, характеризира се с песимизъм в нагласите на инвеститорите.

 • Използване

Терминът обикновено се използва на фондовия пазар, но също така може да опише специфични сектори като недвижими имоти, облигации и чуждестранна валута.

 • Продължителност

Идентифицирането и оценяването на мечи пазар е изкуство и наука.

 • Примери
  Най- известният мечи пазар в историята на САЩ е на Голямата депресия от 1930 год.

Произход на понятията

Произхода на изразите е неясен. Но най-често срещаните обяснения са следните:

Едната теория се оповава на начина, по който тези животни атакуват противника си. Биковете се навеждат и нападат с рогата отдолу нагоре, което изобразява покачването на цените. А мечките се изправят на задните си крака и натискат противника си с лапи надолу –понижението на цените.

Историята разказва, че изразите са свързани с някогашните посредници при продажбата на мечи кожи. Те са продавали кожите, преди още ловците да са хванали мечката, което е водило до спекулации с бъдещата цена на кожата, надявайки се, че цената ще падне. Посредниците станали известни като „мечки“, съкратено от продавачи на меча кожа, а терминът до ден днешен описва спад на пазара. Тъй като се е смятало, че биковете и мечките са противници, бикът се явява като логичната противоположност на мечия пазар.

Същност на валутната кери търговия (Currency Carry Trade)

Currency Carry Trade (валутната кери търговия) е една от стратегиите на инвеститорите на фондовия пазар и валутния (форекс) пазар. В основата на стратегията лежи фактът, че в различните държави действат различни лихвени проценти по кредитите в различни валути.

Стратегията Currency Carry Trade е вземане на заем в национална валута по установени от дадена държава ниски процентни ставки, закупуването и инвестирането му в национална валута на държава с високи проценти по депозитите. Използвайки тази стратегия, се печели от разликата между процента на двете валути (лихвен диференциал). В случая става дума за основните лихвени проценти на централните банки, управляващи съответните валути при регулиране на рефинансирането в съответните страни. Повишаването на лихвения процент без отчитане на реалната ситуация на световния финансов пазар може да предизвика масов прилив на спекулативен капитал.

Currency Carry Trade – печалба или загуба

Ако сделката е с висок ливъридж, дори най-малката разлика може да донесе големи печалби. Тази стратегия обаче ще проработи, само ако стойността на валутната двойка остане непроменена или се повиши. Ако нискодоходната валута поскъпне спрямо високодоходната, печалбата от разликата между двете доходности може да бъде елиминирана.

akzii Bulgaria

Затова повечето търговци, които използват Carry Trade стратегията, търсят не само разликата между лихвените проценти, но и валути, чиито курс е с добри перспективи за поскъпване. Така бъдещите промени в курса на валутните двойки и лихвеният спред са основни фактори, влияещи на ползите от кери трейда. Стратегията е неуспешна, и при условие че валутата се обезценява с повече от средногодишния лихвен доход. С използването на ливъридж загубите може да са доста големи, освен ако позицията не е хеджирана по подходящ начин. При неблагоприятно развитие на нещата, могат да се наблюдават доста волатилни движения при валутната двойка, ако се ликвидират големи позиции.

Стратегията Yen Carry Trade

Реални примери за carry trade могат да бъдат намерени още от 1999 при йената, когато Япония намалява лихвените си проценти почти до нула. Ниската стойност при продажбата на японски йени е използвана от спекулантите на фондовия и стоковите пазари. Тогава търговците вземат големи суми в нисколихвените йени, които след това обръщат в щатски долари. С тях те закупуват американски облигации с доходност от около 4,5. Търговецът запазва реализираната печалба от 4,5%, докато обменният курс между страните не се промени. Много професионални търговци използват тази търговия, тъй като печалбите може да станат много големи, когато ливъриджа се взема под внимание. Ако търговецът в нашия пример използва общ коефициент на ливъридж при 10:1, след това той може да реализира печалба от 45%.

Заключение

Currency Carry Trade стратегията е една от най-популярните сред големите инвеститори заради добрата възвращаемост, която идва на фона на сравнително ограничен риск. И в заключение може да се каже, че Currency Carry Trade е дългосрочна стратегия, която е по-скоро подходяща за инвеститори, отколкото за спекуланти. Понякога тези позиции може да се държат с месеци, дори и години.

Ръст на инфлацията и американската икономика като предпоставка за увеличение на лихвения процент в САЩ

Федералната комисия за открития пазар (Federal Open Market Committee – FOMC) запазва лихвените нива в близост до нулата от края на 2008 г., което е продиктувано от необходимостта от евтино финансиране в условията на глобална криза. В инструментите на монетарната политика на Фед попада изкупуването на активи, известно като количествено облекчаване. Това от своя страна води до резки покачвания на борсите по света, но до ограничен икономически растеж.

Графикът на Фед за първото покачване на лихвите зависи изцяло от поставената цел от 2% основна инфлация (без тази на енергийните и хранителните продукти) на годишна база и достигане на пълна заетост. Институцията определя като пълна заетост ниво от безработица от 5.0 до 5.2%.

drugi

Обикновено има заменяемост между заетостта и инфлацията. Това е известно от кривата на Филипс. Тя описва обратната връзка между инфлацията и безработицата. При равни други условия, когато инфлацията е висока, безработицата е ниска, и обратно.

Прекалено ниската инфлация и дефлацията се считат за негативни за икономиката заради ефекта, който имат върху поведението на потребителите и бизнеса. Очакванията за спад в цените карат потребителите да отлагат покупки. Невъзможността за повишаване на цените вреди на печалбите на компаниите, което се компенсира с понижение на заплатите или по-често със съкращение на персонал. Това е порочен кръг, който увеличава негативните ефекти и води до още по-голямо свиване на потреблението и натиск върху цените.

Инфлацията и състоянието на американската икономика

Индексът на потребителските цени в САЩ за втори пореден месец отчита ръст. През март поскъпването на горивата и увеличените разходи за домакинствата в страната са подхранили инфлацията, показва статистиката. Тези данни оправдават очакванията, че промяната на курса може да стане това лято, но последните по-слаби данни за развитието на американската икономика, включително и за трудовия пазар в страната, карат много анализатори да заложат, че първите стъпки на институцията ще бъдат направени на по-късен етап, най-рано през септември. Федералният резерв на САЩ определя растежа на американската икономика като „слаб“ или „умерен“ в по-голямата част на страната.

Промишлената активност остава „слаба“, а продажбите на дребно излъчват разнопосочни сигнали. Налице са съкращения в компании, добиващи или обработващи нефт и произвеждащи нефтени продукти, като региона на Минеаполис, където е концентриран щатският добив на шистов газ. Натискът върху заплащането в енергийния сектор е „слаб“ до „умерен“. Същевременно печалбите на промишлените компании намаляват значително. Що се отнася до заетостта – редица компании съобщават, че имат проблеми с намирането на квалифицирани работници.

Повишаването на лихвите от Фед до голяма степен е определящо за посоката на търговия, както на долара спрямо останалите валути, така и на щатските и международните индекси и суровините. И все пак както инвеститорите, така и форекс трейдърите, трябва да са наясно, че предстоящото увеличаване на лихвите в краткосрочен план няма да е драстично. Много по-вероятно е това да се случи плавно и постепенно.

Форуърд сделки

Форуърд сделката (Forward) е инструмент за търговия. Форуърдната валутна сделка представлява съгласие за покупка или продажба на определено количество чуждестранна валута по предварително договорен валутен курс със сетълмент на предварително договорена дата в бъдещето.

Цел

Форуърдната валутна сделка позволява на инвеститорите да управляват валутния риск при резки движения в стойността на определена двойка валути чрез предварително определяне на бъдещия валутен курс и дата, на която желаят да направят валутна транзакция. Така компаниите могат да планират по-добре плащанията по търговските си операции.

Едни от основните приложения са:

 • застраховане цената на стоки и услуги, закупени от чужбина
 • застраховане маржа на печалба от стоки, продадени в чужбина
 • запазване на изгоден курс за една година или повече напред

gold-invest

Този финансов инструмент рядко се използва с цел извличане на спекулативни печалби. Доставката на валутата се извършва на датата на падеж на сделката. Ако позиция във валутен форуърд бъде затворена преди датата на вальора, реализираният резултат от нея ще остане в сметката като неосчетоводена печалба / загуба до датата на вальора. Финансовите резултати от валутните форуърди се дебитират / кредитират по сметката на клиента на датата на вальора. В същото време, форуърдните договори имат много ниска, почти никаква пазарна ликвидност.

Период и условия на форуърда

Максималният период при повечето валути е 12 месеца, докато за основните валути е възможно да бъде сключена форуърд сделка с падеж след 5 години. Най-често използваните периоди са 1, 3 и 6 месеца, но се използват и други, нестандартни периоди.
Форуърд сделката не може да бъде развалена. Възможно е обаче да бъде сключена обратната сделка – съответно продажба или покупка на базовата валута – със същата дата на падежа.

Рискове

 • Кредитен риск – както при повечето финансови инструменти, един от главните рискове свързани с валутния форуърден контракт, е кредитният риск. В случай, че една от страните се окаже в невъзможност да изпълни задълженията си по сделката, другата страна ще трябва да сключи нов договор с трета страна, като по този начин се излага на риска от неблагоприятен валутен курс по това време.
 • Валутен риск – друг основен риск, свързан с валутния форуърден контракт, е потенциално неблагоприятно движение във валутната двойка, която е предмет на договора. Със заключване на курса, при който валутите ще бъдат купени или продадени, страните по сделката се лишават от възможност за печалба при потенциално благоприятно развитие на валутния курс. В допълнение, неблагоприятно движение на валутния курс може да доведе до пропуск на по-нататъшна възможност за печалба на инвеститора в лицето на т.нар. opportunity cost.
 • Лихвен риск – тъй като цената на форуърдния контракт зависи от лихвения диференциал между двете валути и алтернативния доход, който може да бъде получен за него, движенията в лихвения диференциал предизвикват промяна в цената на форуърдния контракт. Ако страната вече е сключила такъв контракт, тя пропуска възможността да се възползва от потенциална благоприятна промяна на лихвата

Еврото под натиск заради ситуацията в Гърция

Опасенията около дълговата криза в Атина продължават да оказват натиск върху еврото. Еврото изгуби част от позициите си спрямо кошница от основни валути, тъй като през май правителството на Гърция за пореден път ще трябва да набави близо милиард евро за изплащане на заеми. Липсата на споразумение за дълга на Гърция поднови спекулациите, че страната може да фалира и да напусне еврозоната.

Атина е в процес на преговори с европейските си партньори и Международния валутен фонд за въвеждането на реформи, които са необходими, за да бъде освободена оставащата част от спасителния пакет. В случай, че не бъде постигнато споразумение, е възможно Гърция да остане без свободен кеш, респективно без възможност да изплаща дълга си. В същото време е много важно да се покаже, че липсата на дисциплина се наказва.

Влиянието на гръцката криза върху курса на еврото

Единната валута се търгува в момента на 1.0786 за долар, след като преодоля дъното от миналата седмица от 1.0666. Допълнителният тласък върху валутата стана факт след последвалото изказване на германския канцлер Ангела Меркел, която заяви, че трябва да се направи всичко възможно, за да се предотврати изпадането на Гърция в неплатежоспособност. Премиерът на Гърция Алексис Ципрас също заяви, че е оптимистично настроен относно постигането на споразумение с кредиторите след постигнатия значителен напредък в преговорите за реформи срещу пари в брой.

depositi

Количествените улеснения, действащи в еврозоната, оказват допълнителен натиск върху единната валута, тъй като изливането на свежи пари в икономиката води до разширяване на паричната база и съответно до обезценяване на валутата.

Анализаторите коментират, че изявлението отчасти е свалило напрежението около Атина и за момента е разсеяло опасенията, че страната може да фалира. Те са на мнение, че периодичните поскъпвания на единната валута се използват от трейдърите за влизане на къси позиции от по-изгодни позиции.

Последствията от евентуален Grexit

 • Позицията на Европа

Регулатори и банкери от еврозоната от месеци изучават финансовите връзки около Гърция и изпробват различни сценарии при нейно излизане от еврозоната. Те стигнаха до извода, че фалитът на Гърция и евентуален неин изход от еврозоната няма да бъдат катастрофални. Относно опасността поведението на Гърция да повлияе на останалите страни членки те успокоиха, че положението в страни като Испания и Ирландия е значително по-добро, което (на теория) намалява заплахата от верижна реакция. И ако гръцкият фалит или изход от групата на единната европейска валута наистина се случат, останалите страни от еврозоната могат да представят единна, последователна политическа реакция.

 • Позицията на САЩ

Настроенията в САЩ не са обаче толкова оптимистични. Джейсън Фърман, председател на Икономическия съвет към Белия дом, публично предупреди, че „ако Гърция напусне еврозоната, това ще повлияе негативно не само на гръцката икономика, но ще представлява и огромен и ненужен риск спрямо световната икономика, точно когато много неща започват да се оправят“.

 • Позицията на Гърция

От друга страна, населението на Гърция (над 70%) разбира, че няма алтернатива без участие в Еврозоната и в Европейския съюз. Според гърците, ако не се постигне споразумение, това ще предизвика много тежка ситуация.