Видове пазари

Инвеститорите имат възможността да избират от голямо разнообразие съществуващи пазари. Най-важните са пазарите за акции (фондова борса), облигации (дълговия пазар), валута, физически активи и деривати.

Фондова борса

Фондовата борса e специализирана финансова борса, която предоставя възможност за търгуване на ценни книжа, като позволява на инвеститорите да купуват и продават дялове за собственост в публично търгувани компании. Двата начина за извличане на печалба от този пазар са ръст на капитала, където цените на притежаваните акции се покачват, и от дивиденти, където компаниите прехвърлят част от печалбите към инвеститорите.

akzii Bulgaria
Дейността на фондовата борса има нетърговски характер. Борсата не работи за печалба. Тя има за цел създаването на благоприятни условия за широкомащабна и ефективна търговия с финансови активи. Дейността на борсите е силно регламентирана – във всички икономически развити страни като правило се поставят множество изисквания по отношение на учредяването и функционирането на борсата. Прилагат се унифицирани правила и процедури за сключване на сделките и разплащане по тях. На фондовите борси са създадени условия за проследяване и контрол на всички сделки от тяхното сключване до тяхното изпълнение. Осигурен е еднакъв достъп на всички участници и до пазара, и до информацията, предоставяна от борсата. У нас Комисията за финансов надзор е специализиран държавен регулаторен орган за контролиране на фондовата борса.

По света и у нас

На сегашния етап в света действат множество фондови борси с различен обем на извършваните сделки. Редица икономически развити страни имат по повече от една борса. В САЩ функционират седем фондови борси, в Япония и Германия – по осем, в Швейцария – седем и т.н. Най-големите фондови борси в света са: Нюйоркската, Токийската, Лондонската, Франкфуртската и др. У нас действа една единствена борса -Българска фондова борса София АД, която на този етап отговаря на мащабите на капиталовия пазар в страната.

Дълговият пазар

Той се използва от правителства, компании и финансови посредници като средство за набиране на капитал, където най-често емитираните инструменти са облигации, полици, бонове и др.
Дълговият пазар е финансов пазар, където участниците купуват и продават дългови ценни книжа, обикновено под формата на облигации. Облигационните пазари в повечето страни са децентрализирани. Два са основните фактори, които оказват най-голямо влияние върху дълговите пазари – лихвените нива и кредитният риск. Инструменти на дълговия пазар са:

  • Корпоративни облигации – това е начинът, по който се финансират компаниите. Обикновено компанията изплаща лихви и главница по облигационния заем веднъж на 6 или 12 месеца
  • Държавни ценни книжа – това е основният начин, по който се финансират държавите. Обикновено емисиите ДЦК са със срок на падежа от 2, 5, 10, 20 и 30 години.
  • Общински облигации – по този начин се финансират общините. Основно са два вида. Едните се ползват с цялата кредитоспособност на общината, а другите за да се финансира конкретен проект
  • Ипотечни облигации – дългосрочни заеми, предоставени срещу ипотека на недвижимо имущество

 

Валутен пазар

Валутният позволява на инвеститорите да спекулират върху промени в обменния курс на валутите. Инвеститорите купуват една валута, като продават друга, надявайки се, че стойността на валутата, която са закупили, ще се покачи в сравнение с тази която са продали. В този пазар, тъй като разликите които се образуват са сравнително малки и инвестициите са краткосрочни, се използва ливъридж. Ливъриджът е отношението между парите, които притежаваме и тези, с които не притежаваме, но с които търгуваме (търговия на маржин основа). Този тип търговия представлява увеличение на кредита, за да може да купуваме. Това има своите предимства и недостатъци.

Предимства и недостатъци на валутния пазар

Предимството при търговия на маржин основа е, че могат да се реализират високи печалби като процентно съотношение спрямо началния баланс. Това е добър вариант за хора, които не притежават значително количество начални средства.

Основен недостатък на валутния пазар е, че може да се загуби цялата инвестиция много бързо. Когато започнат да се губят пари, брокерът ще започне да затваря позициите (така нареченият Маржин Кол). Най-често използваното ниво, на което се затварят позициите, е при наличност 30% от гаранционния депозит.

За най-успешна търговия на маржин са необходими значително количество опит и стриктна политика за управление на риска. Основните рискове при търговия на маржин основа са свързани с предварителните очаквания на инвеститора, че ще реализира значителни печалби от базовия актив и техните опити да го мултиплицират, използвайки средства на заем и ливъридж ефекта.
Друг вид главен пазар е този за физически активи. Тук инвеститорите купуват активи като скъпоценни камъни, недвижимо имущество, злато и т.н. и също като в другите пазари разчитат на увеличение в цената на закупения продукт спрямо цената, на която е придобит. Рисковете не са еднакви за различните продукти и може да варират ежедневно.

Деривати

Последният главен вид инвестиция е разширение на всички пазари, споменати по-горе. Дериватите представляват книжа, които извличат стойността си от базов актив, като акции, лихви, валута или физически актив. Основните видове деривати са опции, фючърси и форуърди. Дериватите представляват финансови инструменти, носещи права и задължения, отнасящи се до други активи или инструменти, определени като базови, което се съдържа и в самото им наименование.

Представляваните от дериватите права се отнасят до покупката или продажбата на базовия инструмент. Инвеститорите в тези видове ценни книжа могат да отворят дълга или къса позиция върху базовия актив. Разликата между срочната сделка и отделното съществуване на инструмент – носител на правата по нея, представлява необходимата качествена характеристика, определяща дериватите. За разлика от традиционните финансови активи, представяни с материален носител (ценни книжа), най-активно търгуваните представители на дериватите (опциите и фючърсите) съществуват изключително под формата на електронни записвания в борсовите и клирингови системи.

Изводи

Видовете финансови пазари и тяхната роля са унифицирани в световната практика, което е естествен процес. Същото може да се каже и за регулацията им, която следва обществените нужди и се влия силно от разрешенията в САЩ и тези по Правото на европейския съюз. Въпреки някои разлики в регулацията, предизвикани от национални особености и специфики, принципните положения са повтарящи се, като решаващи за качеството и ефективността на контрола и регулирането се явяват ефикасното упражняване на правомощията на вида власт-функция, който интервенира в отношенията – законодателна, изпълнителна, съдебна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *