Архив на категория: akzii

Фактори, влияещи върху движението на EUR

 

ECB – European Central Bank – Eвропейска централна банка

ECB определя и контролира монетарната политика на Еврозоната. Основната цел на ECB е да осигурява ценова стабилност. При вземането на решения ECB взема под внимание два основни фактора:

 • Ценова стабилност и прогнозите за изменението на цената – Ценовата стабилност се определя от т.нар HICP – хармонизиран индекс на потребителските цени. Приема се, че при увеличение на индекса до 2% движението на цените е стабилно. За определяне на бъдещото равнище на цените се използват голям брой други икономически индикатори.
 • Увеличение на парите в обращение – М3. ECB определя на страните членки 4.5% годишно увеличение на М3.

Управителния Съвет на Европейската Централна Банка заседава на всеки две седмици в четвъртък, след което обявява дали е взето решение за промяна на основния лихвен процент. На всяка първо заседание за месеца се провежда пресконференция, на която се обяснява каква ще бъде монетарната политика и цялостното икономическото състояние.

Interest Rates – Основен лихвен процент
ECB определя и ръководи своите фондове и ликвидността по основния лихвен процент. Разликата между основния лихвен процент, определен от ECB и FED, влияе директно върху EUR/USD.

deposit-bank

3-month Eurodeposit (Euribor) – 3-месечни Евродепозити
Лихвата по 3- месечните евродепозити, държани в банки извън еврозоната, служи за приблизително определяне на цената на ЕUR/USD при евентуални промени в основния лихвен процент. Увеличението на лихвата по 3-месечните евродепозити спрямо 3-месечните евродоларови депозити увеличава EUR/USD и обратното.

10-Year Government Bonds
Разликата в лихвените равнища на 10 годишните държавни облигации в САЩ и тези в Еврозоната също се използва за изчисляване на цената в кроса EUR/USD. Така например ако лихвата по германските облигации е по- ниска от американските, при увеличаване на лихвата по германските (или намаляване на лихвата на американските), тоест намаляване на спреда между двете лихви ще предизвика покачване за ЕUR. Определянето и промените на лихвените равнища е свързано с общото икономическо състояние на САЩ и Еврозоната.

Икономически новини
Най- важни от икономическите новини, които могат да повлияят върху EUR/USD от Еврозоната, са тези от Германия. Определящи са данните за: БВП, инфлацията, CPI и HCPI, индустриалното производство, безработицата, Германския IFO индекс. Бюджетният дефицит на всяка една от страните членки според пакта за Стабилизация и развитие трябва да е под 3% от БВП.

Политически фактори
Движението на EUR/USD е податливо на различни политически трусове и геополитически фактори, повлияни от политиката на правителствата на Германия, Франция и Италия. Финансовата и политическа нестабилност в Русия и Гърция също може да повлияе зле за еврото поради значителните инвестиции на Германия в тези страни.

 

Фактори, влияещи върху движението на USD

Наред с лихвения процент и инфлацията, валутният курс е един от най-важните показатели за икономическото състояние на една страна. Поради тази причина, валутните курсове са сред най-често следените, анализирани и държавно контролирани икономически показатели. Тук ще разгледаме някои от по-важните фактори, които влияят върху движението на долара.

FED – Федерален резерв
Централната банка на САЩ има пълна независимост при определяне на монетарната политика с цел постигане на ръст без инфлация. Федералният резерв постига това основно чрез: директни интервенции на открития пазар, промяна в основния лихвен процент и промяна на лихвата по Федералните Фондове.

FOMC – Federal Open Market Committee – Федерален комитет за операциите на открития пазар
Този комитет се събира 8 пъти в годината, като разглежда икономическото и финансово състояние на САЩ и определя подходяща позиция за монетарната политика и обявяването на лихвения процент.

Основен лихвен процент на Федералния резерв
Tова е основно средство за осъществяване на целите, заложени в монетарната политика. Промените на основния лихвен процент имат голям ефект върху всички фондови, облигационни и валутни пазари.

Сконтов процент на FED
Сконтовият процент е лихвеният процент, по който Федералният резерв отпуска краткосрочни кредити на търговските банки, когато те заемат средства директно от него. Когато сконтовият процент се повиши (или намали), почти всички други краткосрочни лихвени проценти се увеличават (или намаляват).

30-year Treasury BondТридесетгодишна съкровищна облигация (дълга облигация)
Това е един от най-важните индикатори на пазарните очаквания за инфлация. Няма пряка зависимост между дългата облигация и американския долар, но промяната в нейната цена влияе върху него. Например поевтиняването на съкровищната облигация поради опасения от инфлация има отрицателен ефект върху долара. Тъй като съкровищните облигации са основен актив, те се влияят от промените в капиталовите потоци подлежащи на глобални причини. Финансовите или политически затруднения на нововъзникващите пазари могат да бъдат значителна опора за американските съкровищни облигации заради сигурността, която предлагат, като по-този начин въздействат положително на американския долар.

lichni-depositi

3-month Eurodollar Deposits – Тримесечни евродоларови депозити
Лихвата върху тримесечни депозити в долари в банки извън САЩ служи за изчисление на обменните курсове. Например при USD/ EUR, колкото е по-голяма лихвената разлика в полза на евродоларовия депозит спрямо евродепозита, толкова по-вероятно е съотношението USD/ EUR да се повиши (да поскъпне долара).

Treasury – Американска хазна (отговаря на министерство на финансите в повечето страни)
Занимава се с управление на вътрешното търсене, платежния баланс, бюджета, приходите на правителството и емитирането и обратното изкупуване на държавни ценни книжа. Хазната не може пряко да определя монетарната политика, но изявленията на тази институция има голямо влияние върху движението на долара.

Economic Data – Икономически данни
Включват следните най-важни индикатори за състоянието на US икономиката: Доклад за заетостта (вкл. равнището на безработицата , средната доходност на 1 работен час и данните за заетостта на пълен работен ден), индекс на потребителските цени (CPI), индекс на производствените цени (PPI), брутен вътрешен продукт (GDP), международна търговия, цена на работната сила (ECI), проучване на ISM, продуктивност, индустриално производство, начално жилищно строителство, разрешения за строителство и потребителско доверие. Фондов пазар – трите основни индекса са Dow Jones Industrial Index (Dow), S&P 500 и NASDAQ.

Dow има най-голямо влияние върху долара. Три главни фактора въздействат върху Dow и долара респективно: 1) Корпоративни печалби/приходи, прогнозни и действителни; 2) Очакванията за промяна на основния лихвения процент 3) Глобални причини.

Фючърсни контракти по федералните фондове
Фючърсните контракти по федералните фондове отразяват очакванията за лихвата по тези фондове. Стойността на контракта показва каква ще бъде лихвата по федералните фондове в бъдеще, в зависимост от падежа на контракта. Контрактът следователно е показателен за пазарните очаквания по отношение на политиката на Федералния резерв.

Тримесечни фючърсни контракти в евродолари
Тримесечните фючърсни контракти в евродолари показват лихвата по тримесечните депозити в евродолари. Например разликата между фючърсните контракти по тримесечните депозити в евродолари и евройени е важна променлива за определяне на очакванията за съотношението USD/JPY.

Маржин търговия на Forex пазара

В буквален превод „маржин” означава разлика, резерв. В този смисъл маржин търговията на форекс пазара представлява гаранционна сума, предоставена от клиента (която служи като гаранция и се намира в сметката му за търговия), която се депозира при брокер за откриването на маржин сметка. Целта на маржина е да се получат заемни средства от самия брокер, които клиентът да използва за търговия с инструменти на стойност, значително превишаваща гаранционната сума.

forex-trading

Икономическият смисъл от използването на маржин е, че клиентът има възможност да реализира печалба върху цялата открита позиция, като същевременно ограничи инвестираната сума пари до размера на внесения маржин. Повечето брокерски компании предоставят на клиентите си различни условия за ливъридж. Ливъриджът е отношението между парите, които притежава клиентът и тези, с които търгува. Например, търгуване на валутния пазар с 10 долара с ниво на ливъридж 1:200, означава, че може да се търгува с валута на стойност 2000 долара. Това има своите предимства и недостатъци.

Маржин търговия на извънрегулираните пазари Forex и CFD

Поради непрекъснатата търговия и по-ниската волатилност на валутния пазар традиционно се използва огромен ливъридж ефект, вариращ между 1:100 и 1:500 (може да се управляват съответно от 100 до 500 пъти по-големи позиции). При търговия със CFDs изискуемият маржин е в зависимост от конкретния инструмент. Повечето индекси стандартно се търгуват на ливъридж 1:100, докато при търговия с акции рядко се използва ливъридж по-висок от 1:20. Ползването на нисък процент маржин (висок ливъридж ефект) на практика увеличава поетия риск.

Предимства:

Предимствата при маржин търговията е, че може да се реализират високи печалби като процентно съотношение спрямо началния баланс. Това е добър вариант за хора, които не притежават значително количество начални средства. Например, ако търгувате с 1000 долара, увеличение с 1 цент в стойността на долара би означавало 10 долара печалба. В същото време, ако търгувате на 1:200 ниво на маржин, тогава същото увеличение би донесло 2000 долара печалба, или по друг начин изразено – 100% приходи (без да се взимат под внимание други такси, разноски, спредове и т.н., които различните брокери прилагат).

Недостатъци:

Недостатъкът се крие във високата загуба, която може да се реализира като процентно съотношение спрямо началния баланс. Със същия начален депозит от 1000 долара, но с промяна в цената с 1 цента надолу, може много бързо да се загуби цялата инвестиция. Поради това, когато започнат да се губят пари, в определен момент брокерът ще започне да затваря позициите (така нареченият „маржин кол“). Най-често използваното ниво, на което се затварят позициите, е при наличност 30% от гаранционния депозит.
Следователно, може да се реализират невероятни печалби, но същевременно съществува риск от претърпяване на значителни загуби. За най-успешна търговия на маржин са необходими значително количество опит и стриктна политика за управление на риска.

Основни рискове при маржин търговията

Основните рискове при търговия на маржин основа са свързани с предварителните очаквания на инвеститора, че ще реализира значителни печалби от разликата във валутните двойки и техните опити да го мултиплицират, използвайки средства на заем и ливъридж ефекта. Освен това, всеки инвеститор трябва да разбере, приеме и мултиплицира всички очаквания за евентуални загуби, които могат да бъдат предизвикани от неблагоприятни промени в курса на валутата.
Поддържането на открита позиция при неблагоприятно движение на валутния курс и очакване на обръщане на посоката на движение, също може да доведе до ежедневни загуби в резултат на текуща преоценка на позициите (mark to market) и/или допълване на обезпечението (депозита по маржина).
За ограничаване на този мултиплициран риск на валутния курс се използват stop-loss поръчки, които могат да лимитират в известна степен, но не изцяло, общия риск на валутния курс в рамките на предоставеното от инвеститора обезпечение.

Ръст на инфлацията и американската икономика като предпоставка за увеличение на лихвения процент в САЩ

Федералната комисия за открития пазар (Federal Open Market Committee – FOMC) запазва лихвените нива в близост до нулата от края на 2008 г., което е продиктувано от необходимостта от евтино финансиране в условията на глобална криза. В инструментите на монетарната политика на Фед попада изкупуването на активи, известно като количествено облекчаване. Това от своя страна води до резки покачвания на борсите по света, но до ограничен икономически растеж.

Графикът на Фед за първото покачване на лихвите зависи изцяло от поставената цел от 2% основна инфлация (без тази на енергийните и хранителните продукти) на годишна база и достигане на пълна заетост. Институцията определя като пълна заетост ниво от безработица от 5.0 до 5.2%.

drugi

Обикновено има заменяемост между заетостта и инфлацията. Това е известно от кривата на Филипс. Тя описва обратната връзка между инфлацията и безработицата. При равни други условия, когато инфлацията е висока, безработицата е ниска, и обратно.

Прекалено ниската инфлация и дефлацията се считат за негативни за икономиката заради ефекта, който имат върху поведението на потребителите и бизнеса. Очакванията за спад в цените карат потребителите да отлагат покупки. Невъзможността за повишаване на цените вреди на печалбите на компаниите, което се компенсира с понижение на заплатите или по-често със съкращение на персонал. Това е порочен кръг, който увеличава негативните ефекти и води до още по-голямо свиване на потреблението и натиск върху цените.

Инфлацията и състоянието на американската икономика

Индексът на потребителските цени в САЩ за втори пореден месец отчита ръст. През март поскъпването на горивата и увеличените разходи за домакинствата в страната са подхранили инфлацията, показва статистиката. Тези данни оправдават очакванията, че промяната на курса може да стане това лято, но последните по-слаби данни за развитието на американската икономика, включително и за трудовия пазар в страната, карат много анализатори да заложат, че първите стъпки на институцията ще бъдат направени на по-късен етап, най-рано през септември. Федералният резерв на САЩ определя растежа на американската икономика като „слаб“ или „умерен“ в по-голямата част на страната.

Промишлената активност остава „слаба“, а продажбите на дребно излъчват разнопосочни сигнали. Налице са съкращения в компании, добиващи или обработващи нефт и произвеждащи нефтени продукти, като региона на Минеаполис, където е концентриран щатският добив на шистов газ. Натискът върху заплащането в енергийния сектор е „слаб“ до „умерен“. Същевременно печалбите на промишлените компании намаляват значително. Що се отнася до заетостта – редица компании съобщават, че имат проблеми с намирането на квалифицирани работници.

Повишаването на лихвите от Фед до голяма степен е определящо за посоката на търговия, както на долара спрямо останалите валути, така и на щатските и международните индекси и суровините. И все пак както инвеститорите, така и форекс трейдърите, трябва да са наясно, че предстоящото увеличаване на лихвите в краткосрочен план няма да е драстично. Много по-вероятно е това да се случи плавно и постепенно.

Форуърд сделки

Форуърд сделката (Forward) е инструмент за търговия. Форуърдната валутна сделка представлява съгласие за покупка или продажба на определено количество чуждестранна валута по предварително договорен валутен курс със сетълмент на предварително договорена дата в бъдещето.

Цел

Форуърдната валутна сделка позволява на инвеститорите да управляват валутния риск при резки движения в стойността на определена двойка валути чрез предварително определяне на бъдещия валутен курс и дата, на която желаят да направят валутна транзакция. Така компаниите могат да планират по-добре плащанията по търговските си операции.

Едни от основните приложения са:

 • застраховане цената на стоки и услуги, закупени от чужбина
 • застраховане маржа на печалба от стоки, продадени в чужбина
 • запазване на изгоден курс за една година или повече напред

gold-invest

Този финансов инструмент рядко се използва с цел извличане на спекулативни печалби. Доставката на валутата се извършва на датата на падеж на сделката. Ако позиция във валутен форуърд бъде затворена преди датата на вальора, реализираният резултат от нея ще остане в сметката като неосчетоводена печалба / загуба до датата на вальора. Финансовите резултати от валутните форуърди се дебитират / кредитират по сметката на клиента на датата на вальора. В същото време, форуърдните договори имат много ниска, почти никаква пазарна ликвидност.

Период и условия на форуърда

Максималният период при повечето валути е 12 месеца, докато за основните валути е възможно да бъде сключена форуърд сделка с падеж след 5 години. Най-често използваните периоди са 1, 3 и 6 месеца, но се използват и други, нестандартни периоди.
Форуърд сделката не може да бъде развалена. Възможно е обаче да бъде сключена обратната сделка – съответно продажба или покупка на базовата валута – със същата дата на падежа.

Рискове

 • Кредитен риск – както при повечето финансови инструменти, един от главните рискове свързани с валутния форуърден контракт, е кредитният риск. В случай, че една от страните се окаже в невъзможност да изпълни задълженията си по сделката, другата страна ще трябва да сключи нов договор с трета страна, като по този начин се излага на риска от неблагоприятен валутен курс по това време.
 • Валутен риск – друг основен риск, свързан с валутния форуърден контракт, е потенциално неблагоприятно движение във валутната двойка, която е предмет на договора. Със заключване на курса, при който валутите ще бъдат купени или продадени, страните по сделката се лишават от възможност за печалба при потенциално благоприятно развитие на валутния курс. В допълнение, неблагоприятно движение на валутния курс може да доведе до пропуск на по-нататъшна възможност за печалба на инвеститора в лицето на т.нар. opportunity cost.
 • Лихвен риск – тъй като цената на форуърдния контракт зависи от лихвения диференциал между двете валути и алтернативния доход, който може да бъде получен за него, движенията в лихвения диференциал предизвикват промяна в цената на форуърдния контракт. Ако страната вече е сключила такъв контракт, тя пропуска възможността да се възползва от потенциална благоприятна промяна на лихвата

Еврото под натиск заради ситуацията в Гърция

Опасенията около дълговата криза в Атина продължават да оказват натиск върху еврото. Еврото изгуби част от позициите си спрямо кошница от основни валути, тъй като през май правителството на Гърция за пореден път ще трябва да набави близо милиард евро за изплащане на заеми. Липсата на споразумение за дълга на Гърция поднови спекулациите, че страната може да фалира и да напусне еврозоната.

Атина е в процес на преговори с европейските си партньори и Международния валутен фонд за въвеждането на реформи, които са необходими, за да бъде освободена оставащата част от спасителния пакет. В случай, че не бъде постигнато споразумение, е възможно Гърция да остане без свободен кеш, респективно без възможност да изплаща дълга си. В същото време е много важно да се покаже, че липсата на дисциплина се наказва.

Влиянието на гръцката криза върху курса на еврото

Единната валута се търгува в момента на 1.0786 за долар, след като преодоля дъното от миналата седмица от 1.0666. Допълнителният тласък върху валутата стана факт след последвалото изказване на германския канцлер Ангела Меркел, която заяви, че трябва да се направи всичко възможно, за да се предотврати изпадането на Гърция в неплатежоспособност. Премиерът на Гърция Алексис Ципрас също заяви, че е оптимистично настроен относно постигането на споразумение с кредиторите след постигнатия значителен напредък в преговорите за реформи срещу пари в брой.

depositi

Количествените улеснения, действащи в еврозоната, оказват допълнителен натиск върху единната валута, тъй като изливането на свежи пари в икономиката води до разширяване на паричната база и съответно до обезценяване на валутата.

Анализаторите коментират, че изявлението отчасти е свалило напрежението около Атина и за момента е разсеяло опасенията, че страната може да фалира. Те са на мнение, че периодичните поскъпвания на единната валута се използват от трейдърите за влизане на къси позиции от по-изгодни позиции.

Последствията от евентуален Grexit

 • Позицията на Европа

Регулатори и банкери от еврозоната от месеци изучават финансовите връзки около Гърция и изпробват различни сценарии при нейно излизане от еврозоната. Те стигнаха до извода, че фалитът на Гърция и евентуален неин изход от еврозоната няма да бъдат катастрофални. Относно опасността поведението на Гърция да повлияе на останалите страни членки те успокоиха, че положението в страни като Испания и Ирландия е значително по-добро, което (на теория) намалява заплахата от верижна реакция. И ако гръцкият фалит или изход от групата на единната европейска валута наистина се случат, останалите страни от еврозоната могат да представят единна, последователна политическа реакция.

 • Позицията на САЩ

Настроенията в САЩ не са обаче толкова оптимистични. Джейсън Фърман, председател на Икономическия съвет към Белия дом, публично предупреди, че „ако Гърция напусне еврозоната, това ще повлияе негативно не само на гръцката икономика, но ще представлява и огромен и ненужен риск спрямо световната икономика, точно когато много неща започват да се оправят“.

 • Позицията на Гърция

От друга страна, населението на Гърция (над 70%) разбира, че няма алтернатива без участие в Еврозоната и в Европейския съюз. Според гърците, ако не се постигне споразумение, това ще предизвика много тежка ситуация.

Ръст на щатския индекс S&P

S&P 500 е вторият най-използван индекс за оценка на състоянието на фондовия пазар в САЩ след Дау Джоунс. Стойността му се определя от 500-те най-големи по пазарна капитализация американски компании. Индексът се състои само от компании, чието седалище се намира в САЩ. Ако компания от индекса премести седалището си извън САЩ, компанията се премахва от индекса. В индекса влизат акции, които се търгуват на NYSE Euronext и на NASDAQ OMX. S&P 500, по подобие на Дау Джоунс, се използва като изпреварващ икономически индикатор. Много фондове, управляващи пари, са замислени така, че да следват представянето на индекса.

Тенденции и прогнози

Щатските индекси са на няколко процента от историческите си върхове, но не всички пазарни специалисти са уверени в по-нататъшното им повишение. Има вероятност настоящото ниво на S&P да се намира към края на последната една трета на бичия пазар от цикъла или да сме станали свидетели на пик за индекса.

akzii Bulgaria

Ако бичият пазар продължи до май, индексът на сините чипове S&P 500 може да добави нови 5% към историческия си връх, постигнат на 2 март при ниво от 2 017.48 пункта. В момента има признаци за края на един подобен цикъл. Според специалисти, тревожни са заглавията в медиите като „Бумът на пазара на труда продължава“ или „Парти, подобно на 1999 година“. Подобни заглавия са тревожен сигнал за бъдещето на индекса. Друг тревожен сигнал е пикът на маржин задълженията на инвеститорите, които са започнали да се понижават. В миналото подобни пикове са съвпадали с началото на „мечи пазари“. Професионалните инвеститори са крайно „бичи настроени“, което е още един повод за притеснения. Мечите нагласи са под 14%, или най-ниски от 1987 година, точно преди началото на пазарния срив. И макар съотношението цена-печалба на щатските индекси при ниво от 19.9 да е малко под средното, когато лихвите са били под 3%, повишението на лихвите може да направи пазарите изключително волатилни и да постави края на бичия пазар.

Близо половината от американските домакинства имат инвестиции в акции. Добрата новина за тях е, че ръстът на широкия индекс S&P 500 превишава ръста на заплатите с по-висок темп, от който и да е „бичи пазар“ от петдесет години насам. Широкият индекс расте при темпове от около 20% през последните години, на фона на ръста на заплатите с 2%.

Какво да очакваме при финансовите инструменти?

 • Щатският фондов индекс S&P 500

Исторически погледнато, от Втората световна война насам всяко вдигане на основната лихва е последвано от краткосрочна корекция и нова вълна оптимизъм в по-дългосрочен аспект. Това е свързано с рязка низходяща корекция или мечи пазар през следващите 6 месеца, преди фондовите индекси да тръгнат отново нагоре. Широкият фондов индекс S&P 500 е губел средно 16% от стойността си при всеки от тези спадове, но по-голямата част от загубите обикновено се е случвала преди вдигането на лихвите. Възможно е и този път тази зависимост да се спази.

 • Валутната двойка EUR/USD

Валутната двойка EUR/USD е един от най-чувствителните инструменти, отразяващи намеренията на Федералният резерв. Подготовката за затягане на монетарната политика на Централната банка на САЩ, както и стимулите от страна на Европейската централна банка, доведе до поскъпване на щатския долар с близо 16% спрямо еврото за последните 9 месеца. Няма причина тази тенденция да не продължи, като при евентуално по-висока лихва в САЩ, може да последва нов спад и тест за форекс търговците.

Същност и характеристика на борсово търгуваните фондове (ETFs)

Борсово търгуваните фондове (ETFs- Exchange Traded Funds) са по-гъвкавата алтернатива на взаимните фондове. Те предлагат същата диверсификация и широки инвестиционни възможности, както и взаимните фондове.

Взаимните фондове са форма на колективно инвестиране, при която множество индивидуални инвеститори влагат парите си във фонда – купуват дялове от него. Самият фонд пък инвестира в акции и други финансови инструменти. Купувайки дял от фонда, индивидуалните инвеститори придобиват дял от акциите в портфейла на фонда.

Основната разлика между взаимните фондове и борсово търгуваните фондове е, че дяловете на ETF се търгуват на борсата точно както акциите. За разлика от взаимните фондове, чиято нетна стойност на активите се изчислява в края на деня, борсово търгуваните фондове имат цена, която варира през целия ден, в синхрон с активите в кошницата. Освен това, борсово търгуваните фондове обикновено имат по-ниски разходи за управление, което е най-голямото им предимство, заедно с леснопостижимата диверсификация.

Също като взаимните фондове, борсово търгуваните фондове представляват кошници от ценни книжа. В кошницата може да има:

– акции от определени индекси (S&P 500, DJIA, NASDAQ)
– индустрии (телекомуникации, енергетика, потребителски стоки)
– регион (САЩ, ЕС, Азия)
– облигации, валути, суровини.

forex-tragovia

Принципът на борсово търгуваните фондове е, че те следват представянето на определен индекс от ценни книжа, цените на даден пазарен сектор или цените на стоки като петрол, злато и др. Повечето ЕТFs отразяват цените на индекси като S&P 500, DJIA, DAX30, Nikkei225 и др. Този вид фондове са идеалният финансов инструмент за дългосрочни инвестиции поради тяхната:

 • прозрачност, ликвидност и данъчни облекчения
 • широка диверсификация – фондовете представляват кошници от активи, които се търгуват лесно като акции. Всеки инвеститор може да диверсифицира портфейла си, намалявайки по този начин риска от загуби.
 • добра доходност – няма минимална инвестиция
 • гъвкавост – осигурява се лесен достъп до пазара по всяко време на деня чрез всички налични техники за търговия (поръчки, марджин, продажба на късо)
 • минимални разходи за управление – Основният разход в дългосрочен план е таксата за управление, която е годишна и се отразява в цената на дела. Другият разход е комисионата за купуване и продаване, която е като при акциите – еднократна и се плаща на сделка.

През последните 10 години, като брой продукти и стойност на активите, пазарът на ETF’s непрекъснато се разраства, като най-развит е той в САЩ. Там е създаден и първият борсово търгуван фонд.

Критериите, които трябва да се съблюдават при избор на ETF, са коефициента на разходите, на ликвидността (включително и косвената), bid/ask спреда,  т.нар. Tracking Error (или „грешка от следване“, като колкото по-малка е, толкова по-добре), активите под управление на фонда, както и структурата на ETF и цената на един дял.

Правила при късите продажби на акции

Късите продажби са обща практика на повечето финансови пазари, като в по-голямата част от случаите става въпрос за търговия с акции. Използването им не е необичайно при продажбите на други видове финансови инструменти, например във форекс търговията.

Възможности за регулиране на късите продажби на акции

В различните европейски и неевропейски страни съществува възможността късите продажби да бъдат временно ограничавани или изцяло забранявани.

При извънредни ситуации, в които има сериозна заплаха за финансовата стабилност, регулаторните органи могат временно да изискват допълнителна прозрачност или да наложат ограничения върху късите продажби и сделките със суапове за кредитно неизпълнение.

Forex Bulgaria

В такива ситуации Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) координира действията на регулаторните органи и гарантира, че мерките са наистина необходими и пропорционални. Освен това от 2012 г. ЕОЦКП получава правомощия да забранява или да налага условия за извършването на къси продажби или на подобни сделки от физически или юридически лица, или да изисква от такива лица да уведомят за такива позиции или да ги оповестят публично. ЕОЦКП взема такива мерки ако:

 • са предназначени за преодоляване на заплаха за правилното функциониране и интегритета на финансовите пазари или за стабилността на цялата финансова система на Съюза или на част от нея
 • когато има последствия и в трансграничен план
 • компетентните органи не са взели никакви мерки за преодоляване на заплахата или мерките, които са взели, не са подходящи за преодоляването на заплахата.

Модел за уведомяване

С регламента за значителните нетни къси позиции в акции, които се търгуват от котирани на борсата дружества в ЕС, се създава двустепенен модел за уведомяване на притежателите на тези акции.

„Нетна къса позиция“ е налице, когато броят на акциите от късите позиции надвишава броя на акциите от дългите позиции. По отношение на фактора значимост различаваме по-нисък праг за нетните късите позиции от 0,2% или повече. В тези случаи трябва да се отправя непублично уведомление до регулаторните органи, за да могат те да откриват и да разследват късите продажби, които могат да представляват злоупотреба или да създадат системни рискове. На по-високия праг за нетните къси позиции от 0,5% или повече е необходимо публично уведомление, за да се предостави на другите участници на пазара полезна информация.

Къса продажба на акции

Къса позиция, или още къса продажба, (на английски: short (selling)) е продажба на акции, които не притежаваш, с надеждата да ги купиш в бъдеще на по-ниска от продажната цена, с което да се реализира печалба. Терминът „къса позиция“ идва от фондовия пазар. Счита се, че има къса продажба, когато фондовите пазари са в криза. Историята показва, че спадовете на финансовите пазари са с по-кратка продължителност и са по-малобройни в сравнение с възходящите фази. Късите продажби на акции са чисто спекулативен тип финансова операция и са ориентирани към хоризонта на краткосрочните инвестиции. Поради това не е препоръчително да се използват като инвестиционна техника за средносрочен или дългосрочен план.

Как функционира късата продажба?

Акциите обикновено се осигуряват от банка или финансов посредник. По време на къси продажби те незабавно биват предоставени от техния доставчик на продавача на късо и веднага след това те се продават от него. Продавачът на късо се задължава да върне тези акции на първоначалния собственик, като ги изкупи обратно.

akzii Bulgaria

Ако при закупуването цената на акциите падне, инвеститорът ще реализира печалба, равняваща се на разликата от продажната цена и цената на изкупуването на акциите обратно, като се приспада и дължимата комисионна. Аналогично, ако цената на акциите при изкупуването обратно се повиши, ще бъде реализирана загуба. Не е задължително собственикът на акциите да бъде информиран, че с неговите акции се търгува на къса позиция. В случай че самият той иска да продава, брокерът заема акции от друго портфолио вместо тези, които се намират в къса продажба.

Късите продажби се подчиняват на строги правила, едно от които е, че преди продажбата трендът на акциите трябва да е възходящ.

Предимства на късата продажба на акции:

 • Възможност за печалби при низходящ тренд
 • Възможност за хеджиране и управление на риска
 • По-голяма гъвкавост при взимането на инвестиционни решения

Могат ли продавачите на късо да повлияят на пазара?

По този въпрос експертите са на различно мнение. Едните твърдят, че продавачите на късо не могат да окажат влияние върху цените на съответните акции. Противниците на тази теория са убедени, че продавачите на късо ще реализират печалба, само когато цената на акциите, с които те спекулират, действително падне. Ето защо те биха направили всичко възможно, за да направляват развитието на курса в желаната от тях посока, като например разпространяват негативна информация.

Заключение

При късите продажби се спекулира основно със спада на цените на съответните акции. От значение за изхода на късата продажба е само развитието на цената на акциите, както и дължимата комисионна. Късите продажби се провеждат предимно при силно волатилен пазар. Известно е, че цените на акциите падат по-бързо, отколкото се качват. Трейдърите, които правят къси продажби на акции, които в миналото отбелязват чести резки низходящи тенденции, се надяват на високи спекулативни печалби.