Архив на категория: forex

Същност и характеристика на борсово търгуваните фондове (ETFs)

Борсово търгуваните фондове (ETFs- Exchange Traded Funds) са по-гъвкавата алтернатива на взаимните фондове. Те предлагат същата диверсификация и широки инвестиционни възможности, както и взаимните фондове.

Взаимните фондове са форма на колективно инвестиране, при която множество индивидуални инвеститори влагат парите си във фонда – купуват дялове от него. Самият фонд пък инвестира в акции и други финансови инструменти. Купувайки дял от фонда, индивидуалните инвеститори придобиват дял от акциите в портфейла на фонда.

Основната разлика между взаимните фондове и борсово търгуваните фондове е, че дяловете на ETF се търгуват на борсата точно както акциите. За разлика от взаимните фондове, чиято нетна стойност на активите се изчислява в края на деня, борсово търгуваните фондове имат цена, която варира през целия ден, в синхрон с активите в кошницата. Освен това, борсово търгуваните фондове обикновено имат по-ниски разходи за управление, което е най-голямото им предимство, заедно с леснопостижимата диверсификация.

Също като взаимните фондове, борсово търгуваните фондове представляват кошници от ценни книжа. В кошницата може да има:

– акции от определени индекси (S&P 500, DJIA, NASDAQ)
– индустрии (телекомуникации, енергетика, потребителски стоки)
– регион (САЩ, ЕС, Азия)
– облигации, валути, суровини.

forex-tragovia

Принципът на борсово търгуваните фондове е, че те следват представянето на определен индекс от ценни книжа, цените на даден пазарен сектор или цените на стоки като петрол, злато и др. Повечето ЕТFs отразяват цените на индекси като S&P 500, DJIA, DAX30, Nikkei225 и др. Този вид фондове са идеалният финансов инструмент за дългосрочни инвестиции поради тяхната:

 • прозрачност, ликвидност и данъчни облекчения
 • широка диверсификация – фондовете представляват кошници от активи, които се търгуват лесно като акции. Всеки инвеститор може да диверсифицира портфейла си, намалявайки по този начин риска от загуби.
 • добра доходност – няма минимална инвестиция
 • гъвкавост – осигурява се лесен достъп до пазара по всяко време на деня чрез всички налични техники за търговия (поръчки, марджин, продажба на късо)
 • минимални разходи за управление – Основният разход в дългосрочен план е таксата за управление, която е годишна и се отразява в цената на дела. Другият разход е комисионата за купуване и продаване, която е като при акциите – еднократна и се плаща на сделка.

През последните 10 години, като брой продукти и стойност на активите, пазарът на ETF’s непрекъснато се разраства, като най-развит е той в САЩ. Там е създаден и първият борсово търгуван фонд.

Критериите, които трябва да се съблюдават при избор на ETF, са коефициента на разходите, на ликвидността (включително и косвената), bid/ask спреда,  т.нар. Tracking Error (или „грешка от следване“, като колкото по-малка е, толкова по-добре), активите под управление на фонда, както и структурата на ETF и цената на един дял.

Правила при късите продажби на акции

Късите продажби са обща практика на повечето финансови пазари, като в по-голямата част от случаите става въпрос за търговия с акции. Използването им не е необичайно при продажбите на други видове финансови инструменти, например във форекс търговията.

Възможности за регулиране на късите продажби на акции

В различните европейски и неевропейски страни съществува възможността късите продажби да бъдат временно ограничавани или изцяло забранявани.

При извънредни ситуации, в които има сериозна заплаха за финансовата стабилност, регулаторните органи могат временно да изискват допълнителна прозрачност или да наложат ограничения върху късите продажби и сделките със суапове за кредитно неизпълнение.

Forex Bulgaria

В такива ситуации Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) координира действията на регулаторните органи и гарантира, че мерките са наистина необходими и пропорционални. Освен това от 2012 г. ЕОЦКП получава правомощия да забранява или да налага условия за извършването на къси продажби или на подобни сделки от физически или юридически лица, или да изисква от такива лица да уведомят за такива позиции или да ги оповестят публично. ЕОЦКП взема такива мерки ако:

 • са предназначени за преодоляване на заплаха за правилното функциониране и интегритета на финансовите пазари или за стабилността на цялата финансова система на Съюза или на част от нея
 • когато има последствия и в трансграничен план
 • компетентните органи не са взели никакви мерки за преодоляване на заплахата или мерките, които са взели, не са подходящи за преодоляването на заплахата.

Модел за уведомяване

С регламента за значителните нетни къси позиции в акции, които се търгуват от котирани на борсата дружества в ЕС, се създава двустепенен модел за уведомяване на притежателите на тези акции.

„Нетна къса позиция“ е налице, когато броят на акциите от късите позиции надвишава броя на акциите от дългите позиции. По отношение на фактора значимост различаваме по-нисък праг за нетните късите позиции от 0,2% или повече. В тези случаи трябва да се отправя непублично уведомление до регулаторните органи, за да могат те да откриват и да разследват късите продажби, които могат да представляват злоупотреба или да създадат системни рискове. На по-високия праг за нетните къси позиции от 0,5% или повече е необходимо публично уведомление, за да се предостави на другите участници на пазара полезна информация.

Работещи Форекс системи за автоматизирана търговия

Форекс системите за автоматизирана търговия стават все по-популярни. Технологията е по-добра, по-евтина и по-бърза от всякога и позволява на търговците на дребно да участват във форекс търговията, която преди това беше достъпна само за професионалистите от бранша.

Форекс системите имат много предимства:

 • Сделките се извършват автоматично в акаунта на трейдъра, което спестява време.
 • Стратегиите могат да се търгуват 24 часа на ден, 5 дни в седмицата, което дава повече възможности.
 • Системите могат да бъдат лесно тествани и това дава повече увереност.

Форекс търговците използват различни методи, за да постигнат целите си. Сега ще ви представим трите най-популярни метода на форекс системите за автоматизирана търговия.


 

 1. Прилагане на чужда система (степен на трудност: лесно)
  Това е най-лесният начин да се навлезе в автоматизираната търговия. Просто се копира системата, която някой друг е създал. Това че става лесно, не означава, че системата не може да бъде печеливша. Има много системи в публични форуми, които са достъпни за всеки и доставят дългосрочно печеливша информация. Трудността идва от факта, че не се знае със 100% сигурност как тези системи работят. Трябва да се доверим на сляпо, което не винаги е лесно.Forex Bulgaria
  Най-добре би било, ако трейдърът разполага с подробно описание за това как функционира стратегията. Важно е какво е съотношението риск – възвръщаемост, какъв е процентът на печалбата, дали може да се прилага дългосрочно. Колкото повече информация е предоставена, толкова по-лесно може да се вземе решение за прилагане на вече разработена система за автоматизирана търговия.


 2. Съществуваща система, пригодена към индивидуалните критерии на трейдъра (степен на трудност: средно)
  Този начин на автоматизирана търговия включва индивидуална настройка и оптимизация на различни параметри. Той е предназначен за участници, които харесват дадена система, но са на мнение че има нужда от подобрение. Те одобряват например логиката за влизане на дадена стратегия, но не са съгласни с нивата на стопа, времевия диапазон, видовете валутни двойки, които ще бъдат използвани или други конфигурации.


 3. Създаване на изцяло нова система (степен на трудност: за напреднали)
  Този последен начин дава възможност да се изгради изцяло нова система. Очевидно е, че това е най-трудният и изискващ най-много ресурси вариант. Повечето трейдъри ще трябва да намерят програмист, който да превърне стратегията в автоматизирана система, която да се търгува.


Валутният пазар е пълен с неизвестни променливи и затова той е толкова завладяващ. Наблюдавайки форекс пазара могат да се открият зависимости, които да позволят създаването на работеща печеливша система. Независимо дали се използва чужда стратегия или се променя вече съществуваща или се създава изцяло нова стратегия – важното е трейдърите да могат да се възползват от предимствата на най-новите технологии за автоматизирана търговия така, както професионалистите от бранша.

Икономиката и бизнесът на САЩ се справят добре със скъпия долар

Последните икономически данни сочат, че икономиката на САЩ се представя по-добре, а Европа продължава да изостава. Единната валута е под натиска на гръцката драма, като засега отчита низходящото движение. Споразумението с Гърция означава, че кредиторите ще продължават да наливат пари в Атина, за които няма перспектива скоро да бъдат върнати. Щатският долар поскъпва спрямо еврото, като този факт се дължи на публикуваните силни макроикономически новини отвъд Океана.

Възходът на долара

Ефектът от обменния курс върху икономиката на САЩ, която възлиза на 17,7 трилиона долара, е нищожен. Bank of America изчислява, че едно поскъпване на долара с 10% ще намали икономическия растеж през идната година едва с 0,25%. БВП на САЩ може да нарасне с 3,2% тази година спрямо 2,4% през 2014. Погледнат като цяло, американският бизнес е много по-малко уязвим от поскъпването на долара, отколкото интернационалните компании, които работят в САЩ, чиито печалби са деноминирани в евро и могат да купят съответно по-малко долари.

Реинвестиране в чужбина

Когато доларът поскъпва, американските компании не са длъжни да обменят в националната валута печалбите си, деноминирани в други валути. Те могат да реинвестират на същите чуждестранни пазари или да държат парите зад граница – както много от тях правят така или иначе, понеже по този начин може да се избегне данъчното облагане в САЩ.

akzii BulgariaРъст в производството

По официални данни производството в САЩ е нараснало с 0,2 на сто през януари, като пазарът е очаквал още по-силен ръст – от 0,3 на сто. Така промишлеността все още подкрепя икономическия растеж. Индустриалното производство се е увеличило леко през януари, като голямото нарастване на продукцията в сферата на компютрите, облеклото, стоманата и други метали е неутрализирало спадовете при автомобилите и самолетите.

Форекс очаквания

Междувременно фундаменталните новини не подкрепят апетита за риск на Форекс пазара. Фючърсите на суровия петрол с доставка през април поевтиняват с 1.54%, до 59.29 долара за барел, а цената на златото пада с 0.55%, до 1 195.32 долара за тройунция. През март Европейската централна банка ще стартира програма за количествени улеснения на стойност 60 млрд. евро месечно. Ето защо лошите икономически данни имат сравнително слабо влияние.

Търговски дефицит и потребителско търсене

Търговският дефицит може да се увеличи поради силния долар, тъй като американският износ става по-малко привлекателен за чуждестранните купувачи. Това от друга страна означава по-евтин петрол, по-евтини вносни стоки и запазване на ниската инфлация и увеличената покупателната способност на американците. Потребителското търсене е определящо за американската икономика, тъй като на него се пада дял от почти 70% от БВП, а на износа – само 13%. Така ударът, който по-скъпият долар и по-слабият растеж в другите страни нанасят на износа на американските заводи, не е толкова болезнен.

Изборите в Гърция и реакцията на световните пазари

Лидерът на радикалната партия СИРИЗА Алексис Ципрас спечели на предсрочните избори в Гърция от 25 януари въз основа на обещания за опрощаване на дълга на Гърция и предоговаряне на условията по програмата за възстановяване на страната с Тройката – Европейски съюз (ЕС), Международен валутен фонд (МВФ) и Европейската централна банка (ЕЦБ). Той обяви, че ще сложи край на мерките за строги икономии. Това може да постави Атина в остър сблъсък с международните й кредитори, което от своя страна да окуражи радикалните партии в останалите европейски държави да оспорят икономическата дисциплина на Европа.

Влияние върху финансовите пазари

Опасенията на финансовите пазари, че победата на СИРИЗА може да предизвика нова финансова криза в страната и това да даде отражение върху еврозоната, не се оправдаха. Световните финансови пазари реагираха относителното спокойно на победата на левицата в Атина въпреки високата волатилност. Емоциите около изборите в Гърция бяха изместени от обявената мащабна стимулираща програма на ЕЦБ за “количествени улеснения”, която ще изкупи държавни облигации в еврозоната за общо над 1 трлн. евро и ще ги преведе в европейските банки през следващите две години. Този факт намали страховете на инвеститорите, че евентуално излизане на Гърция от еврозоната може да предизвика по-сериозна криза и заразен ефект в региона.

 

Отзиви на Централните банки за Гърция

В същото време предприетата от ЕЦБ политика за месечно наливане на 60 млрд. евро на паричния пазар в еврозоната продължава да оказва основна подкрепа за солидния апетит за риск на европейските фондови пазари. Шефът на ЕЦБ Марио Драги обяви, че Гърция може да се възползва от тази програма, но само ако изпълни условията на кредиторите си.
Президентът на Бундесбанк Йенс Вайдман заяви, че Гърция ще продължи да се нуждае от помощ и ще получи такава, само ако се придържа към своите задължения. В интерес на гръцкото правителство е да прави каквото е необходимо, за да се справи със структурните проблеми в страната. ЕЦБ също е готова да осигурява ликвидност на Гърция през март само след успешно споразумение между Гърция и Тройката.

akzii Bulgaria

Така веднага след изборите в Гърция основните европейски индекси почти не реагираха негативно на новината за победата на крайната левица и след като се лутаха през цялата сесия между победите и загубите, в крайна сметка затвориха търговията предимно на по-високи нива. Единната европейска валута краткотрайно поевтиня спрямо долара и падна до 1.1098 долара, като впоследствие възвърна част от печалбите си и сега се търгува на ниво 1.1416 долара за евро. Акциите на световните пазари запазиха сравнително стабилни нива за разлика от гръцките акции, особено банковите, които понесоха загуби.

Реакция на Форекс участниците

Резултатите от изборите не бяха приети от Форекс трейдърите като съществена новина за финансовите пазари, която би дестабилизирала икономиката на останалата част от стария континент. Това се дължеше на очакванията им, че паричната политика на големите централни банки ще продължава да подкрепя пазарите.
Златото се изкачи до 5-месечен връх, след като победата на СИРИЗА породи страхове от подновяване на нестабилността в Европа, предизвиквайки повишено търсене на безопасни активи. Спот златото остана стабилно на 1293.78 долара за тройунция, след като по-рано през сесията бе поскъпнало с 0.4%.

Необходимостта от форекс обучение

Предимства на форекс търговията

Търгуването на Forex пазарите е много интригуващо, но трябва да се има предвид, че това е сериозно начинание. Всеки може да се занимава от вкъщи с търговия с акции, фючърси или валути (forex) за собствена сметка. Този бизнес е изчистен от бюрократични формалности и спънки, може да се упражнява от всяка точка на света, независимо от местожителството, като потенциалът за печалба е неограничен и зависи изцяло от собствените усилия. При това интернет пространството изобилства от безплатна информация за трейдинга, която може да научи начинаещия трейдър да отваря и затваря позиции, да анализира пазара и показанията на индикаторите, както и да прилага различни стратегии за търговия.

Рискове

Тези първоначални придобити знания са напълно достатъчни да се започне търговия на демо сметка. Така трейдърът се чувства предразположен да се увлече в играта за печалби и дори да планира участие в реалната търговия. На пръв поглед всичко изглежда лесно, достъпно и евтино. В действителност начинаещият не подозира множеството неизвестни, които могат за секунди да разбият очакванията за бързо забогатяване. Факт е, че само 4-5 % са регулярно печелещите от спекулативна търговия или инвестиции. За да принадлежиш към печелившите е необходимо да притежаваш добри познания и добра подготовка, които усъвършенстват трейдърските умения. Тогава настъпва и моментът да се вземе решение, дали да се инвестират още време и усилия във форекс обучение.

Смисълът от обучение

Трябва да се вземе под внимание факта, че форекс обучението може да открие нови хоризонти за спекулативни печалби от сделки на световните финансови пазари.

Forex Bulgaria

С добра квалификация в тази област трейдърът може да си осигури завидна доходност. Форекс обучението предоставя на своите клиенти не само възможно най-добрите условия за търговия, но и необходимите за целта знания чрез разработени различни обучителни програми, отговарящи на опита на отделните трейдъри. Всеки може да получи основна информация относно търговията на финансовите пазари както онлайн, така и на живо, използвайки широка гама от образователни материали, написани от вътрешни експерти и външни трейдъри. Те споделят своя опит и ноухау, за да придобие начинаещият необходимите знания и умения и да търгува самостоятелно и уверено на пазарите.

Еврото върви към паритет с долара

Eксперти от редица водещи банки в САЩ и Европа прогнозират, че по-строга парична политика в САЩ и перспективите за смекчаване на паричната политика в еврозоната ще насочат единната европейската валута към паритет спрямо долара. След като еврото достигна дъно от 1.1754 EUR/USD, анализаторите смятат, че то ще продължи да пада към ниво от 1 долар, на каквото за последно е било през 2002 г.

Еврото върви към паритет с долара

Еврото върви към паритет с долара

Политиките на ЕЦБ и Фед се разминават и това е основна причина за поевтиняване на еврото. Американската икономика след дълги години на буксуване започва подем и Федералният резерв на САЩ постепенно спира политиката на евтините пари и се очаква средата на 2015 лихвените нива да се повишат. В еврозоната икономиката остава слаба и ЕЦБ, точно обратното, взема допълнителни мерки за наливането на пари в икономиката и не възнамерява да вдига основната лихва, която е намалена до нулата. В тази ситуация все по-малко инвеститори ще купуват евро и глобалните парични потоци ще се насочат там, където има перспектива за растеж на лихвите.

Причини за поскъпването на долара

Една от причините за понижаването на еврото под психологическата граница от 1.20 долара е възможността в близко бъдеще да започне изкупуване на държавни облигации на страните от еврозоната, както и избухналата дискусия за възможното излизане на Гърция от еврозоната.
Насрочените за 25 януари предсрочни парламентарни избори са заплаха за съгласуваната с международните кредитори политика на реформи и строги икономии. Изострянето на кризата в Гърция може да отключи нова криза в еврозоната, тъй като рязко ще намалее доверието към еврото и към Европа. Чуждите инвеститори, които отчитат загуба поради ниския обменен курс, могат да изтеглят своите капитали не само от Гърция, но и от другите страни-членки на ЕС.

Последици от по-слабото евро

Поевтиняването на еврото спрямо долара ще подобри международната конкурентоспособност на европейските износители, особено на американския пазар. Компаниите в еврозоната ще укрепят своите позиции спрямо конкурентите си от Япония, където през последните години курсът на йената значително поевтиня.
Ще поскъпне вносът не само от Америка, но и от Азия, откъдето се внасят електроника и компютри. Инфлационните тенденции в случая са не само желателни, но и необходими, тъй като това означава повече инвестиции и работни места.
Влиянието на скъпия долар върху българската икономика няма да е голямо, защото износът ни е насочен предимно към еврозоната. Суровините, чиято цена се определя в долари (земеделски стоки, метали, петрол), ще поскъпнат. Напоследък сме свидетели на поевтиняване на петрола, но тези ниски цени на суровините не са значителни именно заради скъпия долар.
Разумно е спестяванията в долари да не се продават. Покупката на долари може да донесе както печалба, така и загуба, ако трендът на поскъпване не се окаже наистина дългосрочен. Спестяванията в български лева и евро не крият риск.

Влияние на политическите събития върху дългосрочния тренд на валутите

Двата основни подхода при анализирането на валутните пазари са фундаменталният и техническият анализ. Фундаменталният анализ се фокусира върху икономическите теории и върху политическото развитие на държавите.

Политически събития

Изборите, които се случват във всяка държава, оказват значително въздействие върху нивата на търговия на дадена валута. Те могат да бъдат разглеждани от трейдърите като източник на несигурност, което води след себе си значителна волатилност в търговията на дадена валута спрямо останалите.
Смяната на управлението на една страна е свързана с различен подход към монетарната и фискална политика, които пък са от изключителна важност за движението на валутата, а оттам и за Форекс търговията.
Друго политическо обстоятелство от изключителна важност за валутните курсове е политическата нестабилност. Валутният курс пада при нестабилност в държавата, тъй като доверието към националната валута пада и съответно чуждестранните инвеститори се пренасочват към по-сигурни икономики. Предсрочните избори също са сигнал за повишаване на риска и оказват низходящ натиск върху валутата.

Политически изказвания

Политическите изказванията са в състояние да повлияят движението на валутните курсове. Те се появяват по време на различни доклади, семинари, срещи, пресконференции и т.н. (например: срещите на ръководителите на страните от Голямата седморка, пресконференциите след поредното обсъждане на лихвените проценти). Журналистите на информационните агенции следят за подобни изяви и веднага публикуват най-горещите изказвания. Въздействието на тези изказвания върху пазара са сравними по сила с икономически турболенции.

 

akzii BulgariaПолитическите събития като прогноза за дългосрочни валутни трендове

Най-често срещаните изказвания, които носят в себе си дългосрочни последствия обикновено са свързани с възможност за промяна на лихвените проценти или принципите на формиране на държавния бюджет. Техните движения могат да се превърнат в дългосрочни трендове. Така например всяка година всички пазари внимателно следят за изказванията на управителя на Федералния резерв пред двата банкови комитета на Американския Конгрес. Така участниците в пазара се опитват да направят прогноза за бъдещото направление на изменението на лихвените проценти в САЩ и да установят един или друг тренд по американския долар.

Фиксиране на печалбите

Най-често това става след силен и дългосрочен тренд в една посока. Затова след подобни изказвания търговците могат да решат да фиксират печалбите си и да закриват съществуващите си позиции. Това, от своя страна, води до корекция на дадения тренд. Когато курсът се намира на критични нива, то след изказванията могат да последват и интервенции на централните банки. А това е много силно по въздействие събитие за пазара – курсът може значително да се промени в посока на интервенцията за изключително кратко време (понякога за няколко минути).

Освен това, интервенцията след политически изказвания може да застави участниците във валутния пазара да престанат да откриват позиции в старото направление. Това може да доведе до срив на валутния курс. Затова е добре валутният търговец постоянно да следи за изказвания на държавни лидери, чието политическо мнение е съществено за промените на форекс.

Значението на спреда във форекс търговията

Спред (Spread) на валутните пазари представлява разликата между курсовете „купува“ и „продава“. Стойността на спреда зависи от конкретната валутна двойка, сумата на сделката, състоянието на пазара и други съображения. Спредът се колебае от почти 0 до 10 – 20, а понякога 100 и повече пипса (pips). Повечето forex брокери нямат комисионни за търговия с валута и така спредът е практически единственият разход при търговия на Международния валутен пазар, като изключим суапа.

Пример:

forex-trading

Котировката за EUR/USD 1.2227/31 означава, че клиентът може да продаде евро по цена 1.2227 долара за 1 евро или да купи евро по цена 1.2231 долара за 1 евро, спредът е равен на 5 пункта, базовата валута е EUR, котируемата е USD.
За всеки търгуван инструмент има цена купува и цена продава, които се различават с един или няколко пипса (пункта). В тази разлика е включена надценката на брокера, по същия начин както в продажната цена е включена печалбата на търговеца. Така при всяка една сделка на финансовите пазари трейдърът инкасира такса на форекс брокера, известна като спред. Следователно колкото по-голям оборот прави трейдърът със своя трейдинг, толкова повече печели съответният брокер.

Видове брокери

В тази връзка има два вида брокери – с фиксиран и с плаващ спред. Фиксираният спред представлява постоянна разлика между курсовете купува и продава, независимо от пазарната ситуация. А брокерите с плаващ спред го увеличават значително по време на нервен пазар с цел увеличаване на печалбата, изтъквайки непредсказуемостта на пазара. Много брокери на форекс практикуват изключително правилото на плаващия спред, смятайки че фиксираният спред може да се съхрани само на спокоен пазар.

Предимства и недостатъци на плаващия спред

На практика почти всеки ден се отчитат моменти с резки колебания на цените, при което спредът може да достигне и 50 пункта. Това не само създава неудобства за търговията, но може да се окаже пагубно и за депозита на валутните търговци. Плаващият спред има и своите предимства, като например това, че при спокоен пазар той може да спадне с доста (1-2 пункта), докато фиксираният спред си остава постоянен и на спокоен пазар и може да е по-висок с 3-5 пипса.

По-широкият спред на определени двойки не означава задължително, че те са по-лоши за търговия отколкото други валутни двойки. И обратното – по-тесният спред не означава задължително, че търговията със съответната валутна двойка е за предпочитане. Много важно е на каква стойност на валутните двойки се отваря и затваря позиция. Шансът да се отвори позиция на дъното за деня и да се затвори позиция в кулминационния момент е под 1%. Трейдърите, особено тези, които ползват малки тайм-фреймове, трябва да внимават дали волатилността на определена валутна двойка в определен момент е достатъчно висока, за да си струва да се търгува, като се има предвид спреда.

Ливъридж като риск във форекс търговията

Същност на ливъриджа

Ливъридж представлява ползване на заемни средства за участие в борсовата търговия, като по този начин ливъриджът е изключително предимство за много хора с малко спестени пари. Така за отваряне на позиция клиентът не е необходимо да разполага реално с цялата сума, а се задължава да покрива само потенциалната загуба, изразена в съотношението между залога, който дава и стойността на сделката, която сключва.
Залогът се нарича марджин (margin). Ливъриджът пък е съотношението между марджина и стойността на сделката, което брокерът позволява. Така например ливъридж 1:100 (в случая 1%) означава, че ако клиентът разполага с 10 лева, може да сключи сделки за общо не повече от 1000 лева (10 лева са 1% от 1000 лева). На практиката клиентът сам избира какъв ливъридж иска, като най-използваната стойност е 1:100, но често брокерите предлагат и по-високо рамо като 1:200 или 1:400 и др. Това отношение определя относителния дял на собствените средства, с които клиентът участва в отварянето на позиция на форекс пазара.

Крие ли риск?

forex-tragovia

За брокера отпускането на този заем не крие никакъв риск, защото всяка промяна по размера на позицията е изцяло за сметка на клиента. Парите на брокера не са застрашени дори и при негативно развитие на пазара, защото софтуерът на търговската платформа автоматично следи в сметката да има достатъчно пари за покриване на евентуална загуба. Програмата дори има възможност служебно да затвори позиция при достигане на определено ниво.

Формула на риска

За риск мениджмънта от основно значение е размерът на позицията, която избира трейдърът. При отваряне на всяка една позиция трейдърът трябва да се ръководи от загубата, която е готов да понесе от нея. Така размерът на позицията е равен на размера на акаунта, умножен по процента на риска и разделен на отдалечеността на стопа. В тази формула ливъридж не присъства. С други думи, резултатът на трейдъра не зависи от финансовото рамо, което ползва.

Оптимален марджин

Статистиката показва, че около 95% от всички Forex трейдъри губят всичките си пари в опит да надвият пазара и да спечелят много. Това най-често се получава, защото залагат като марджин твърде голяма част от свободните си средства. Основният риск при форекс търговията с валута идва от неразбирането как точно работи ливъридж ефектът и че марджинът, който трейдърът залага, обикновено е твърде голям, за да се покрие една по-значителна загуба без да се занули акаунта му. Най-често фалит се получава, ако общата сума, заложена под формата на марджин, надвишава половината от парите по сметката за търговия. Затова един професионален Forex трейдър трябва да залага много малка част от парите по сметката си и в повечето случаи това да не е повече от 5% за всичките отворени позиции.