Архив за етикет: валутен риск

Суап сделки (swap)

Суап сделката представлява размяна на бъдещи парични потоци. При всяка суап сделка, сегашната стойност на бъдещите входящи парични потоци трябва да е равна на сегашната стойност на бъдещите изходящи парични потоци.

Видове суап сделки

  • Лихвени суап сделки

Лихвените суап сделки представляват размяна на купонни плащания, като се разменя фиксирана лихва срещу плаваща. Главницата при прав лихвен суап обикновено не се разменя. По-скоро се разменят лихвените плащания: фиксирани за плаващи лихви и обратното.

  • Валутни суап сделки

Валутният суап представлява размяна на бъдещи парични потоци, деноминирани в различни валути. Валутната суапова сделка е контракт, при който инвеститорът едновременно взима на заем една валута и дава на заем друга валута на втора страна по сделката.

Forex Bulgaria

Задължението да върне парите служи като гаранция за размера, а задължението се определя от валутния форъурден курс. Валутният суап се счита за безрискова, обезпечена операция по едновременно даване и вземане на валута. Този тип сделка дава възможност на практика да се използват налични средства в една валута, с която да бъдат покрити задължения деноминирани в друга валута, без страните да се излагат на валутен риск.

  • Суап на активи

Суапът на активи комбинира продажба (или покупка) на даден актив с лихвен или валутен суап. Използваните активи при този вид сделки обикновено са ценни книжа с парични потоци, близки до тези на облигациите – например Еврооблигации. При суап на активи, продавачът на актива е и контрагент по суап сделката. Паричните потоци от актива принадлежат на купувача на актива. Купувачът на актива заменя така получените парични потоци за други, които отговарят по-добре на инвестиционните му потребности.

Рискове при суап сделките

Рисковете, на които са изложени инвеститорите в една валутна суапова сделка, са подобни на тези, характеризиращи форуърдния контракт.

  • Кредитен риск – Колкото е по-дълъг периодът на суап сделката, толкова кредитният риск е по-голям, поради по-голямата вероятност за възникване на проблеми с платежоспособността на контрагента.
  • Валутен риск
  • Лихвен риск

Инструкции относно регулирането на търговията с тези инструменти се публикуват от Международната Асоциация за Суапове и Деривативи (МАСД) (англ. ISDA – International Swaps and Derivatives Association).

Приложение на суап сделките

Различните видове суап сделки представляват ефикасно средство за размяна на парични потоци по бърз и лесен начин. Например, ако Банка А получава фиксирана лихва по даден заем и вярва в покачване на лихвите, тогава Банка А може да сключи суап сделка, по която да плаща фиксирани суми и да получава плаващи суми. Като краен резултат, Банка А ще получава плаващи суми.
Суап сделките се използват в редица случаи, с цел преобразуване на съществуващите парични потоци. Това включва хеджиране на облигации, суап на активи и сделки със специално предназначение, които следват.