Архив за етикет: кредитен риск

Суап сделки (swap)

Суап сделката представлява размяна на бъдещи парични потоци. При всяка суап сделка, сегашната стойност на бъдещите входящи парични потоци трябва да е равна на сегашната стойност на бъдещите изходящи парични потоци.

Видове суап сделки

 • Лихвени суап сделки

Лихвените суап сделки представляват размяна на купонни плащания, като се разменя фиксирана лихва срещу плаваща. Главницата при прав лихвен суап обикновено не се разменя. По-скоро се разменят лихвените плащания: фиксирани за плаващи лихви и обратното.

 • Валутни суап сделки

Валутният суап представлява размяна на бъдещи парични потоци, деноминирани в различни валути. Валутната суапова сделка е контракт, при който инвеститорът едновременно взима на заем една валута и дава на заем друга валута на втора страна по сделката.

Forex Bulgaria

Задължението да върне парите служи като гаранция за размера, а задължението се определя от валутния форъурден курс. Валутният суап се счита за безрискова, обезпечена операция по едновременно даване и вземане на валута. Този тип сделка дава възможност на практика да се използват налични средства в една валута, с която да бъдат покрити задължения деноминирани в друга валута, без страните да се излагат на валутен риск.

 • Суап на активи

Суапът на активи комбинира продажба (или покупка) на даден актив с лихвен или валутен суап. Използваните активи при този вид сделки обикновено са ценни книжа с парични потоци, близки до тези на облигациите – например Еврооблигации. При суап на активи, продавачът на актива е и контрагент по суап сделката. Паричните потоци от актива принадлежат на купувача на актива. Купувачът на актива заменя така получените парични потоци за други, които отговарят по-добре на инвестиционните му потребности.

Рискове при суап сделките

Рисковете, на които са изложени инвеститорите в една валутна суапова сделка, са подобни на тези, характеризиращи форуърдния контракт.

 • Кредитен риск – Колкото е по-дълъг периодът на суап сделката, толкова кредитният риск е по-голям, поради по-голямата вероятност за възникване на проблеми с платежоспособността на контрагента.
 • Валутен риск
 • Лихвен риск

Инструкции относно регулирането на търговията с тези инструменти се публикуват от Международната Асоциация за Суапове и Деривативи (МАСД) (англ. ISDA – International Swaps and Derivatives Association).

Приложение на суап сделките

Различните видове суап сделки представляват ефикасно средство за размяна на парични потоци по бърз и лесен начин. Например, ако Банка А получава фиксирана лихва по даден заем и вярва в покачване на лихвите, тогава Банка А може да сключи суап сделка, по която да плаща фиксирани суми и да получава плаващи суми. Като краен резултат, Банка А ще получава плаващи суми.
Суап сделките се използват в редица случаи, с цел преобразуване на съществуващите парични потоци. Това включва хеджиране на облигации, суап на активи и сделки със специално предназначение, които следват.

Форуърд сделки

Форуърд сделката (Forward) е инструмент за търговия. Форуърдната валутна сделка представлява съгласие за покупка или продажба на определено количество чуждестранна валута по предварително договорен валутен курс със сетълмент на предварително договорена дата в бъдещето.

Цел

Форуърдната валутна сделка позволява на инвеститорите да управляват валутния риск при резки движения в стойността на определена двойка валути чрез предварително определяне на бъдещия валутен курс и дата, на която желаят да направят валутна транзакция. Така компаниите могат да планират по-добре плащанията по търговските си операции.

Едни от основните приложения са:

 • застраховане цената на стоки и услуги, закупени от чужбина
 • застраховане маржа на печалба от стоки, продадени в чужбина
 • запазване на изгоден курс за една година или повече напред

gold-invest

Този финансов инструмент рядко се използва с цел извличане на спекулативни печалби. Доставката на валутата се извършва на датата на падеж на сделката. Ако позиция във валутен форуърд бъде затворена преди датата на вальора, реализираният резултат от нея ще остане в сметката като неосчетоводена печалба / загуба до датата на вальора. Финансовите резултати от валутните форуърди се дебитират / кредитират по сметката на клиента на датата на вальора. В същото време, форуърдните договори имат много ниска, почти никаква пазарна ликвидност.

Период и условия на форуърда

Максималният период при повечето валути е 12 месеца, докато за основните валути е възможно да бъде сключена форуърд сделка с падеж след 5 години. Най-често използваните периоди са 1, 3 и 6 месеца, но се използват и други, нестандартни периоди.
Форуърд сделката не може да бъде развалена. Възможно е обаче да бъде сключена обратната сделка – съответно продажба или покупка на базовата валута – със същата дата на падежа.

Рискове

 • Кредитен риск – както при повечето финансови инструменти, един от главните рискове свързани с валутния форуърден контракт, е кредитният риск. В случай, че една от страните се окаже в невъзможност да изпълни задълженията си по сделката, другата страна ще трябва да сключи нов договор с трета страна, като по този начин се излага на риска от неблагоприятен валутен курс по това време.
 • Валутен риск – друг основен риск, свързан с валутния форуърден контракт, е потенциално неблагоприятно движение във валутната двойка, която е предмет на договора. Със заключване на курса, при който валутите ще бъдат купени или продадени, страните по сделката се лишават от възможност за печалба при потенциално благоприятно развитие на валутния курс. В допълнение, неблагоприятно движение на валутния курс може да доведе до пропуск на по-нататъшна възможност за печалба на инвеститора в лицето на т.нар. opportunity cost.
 • Лихвен риск – тъй като цената на форуърдния контракт зависи от лихвения диференциал между двете валути и алтернативния доход, който може да бъде получен за него, движенията в лихвения диференциал предизвикват промяна в цената на форуърдния контракт. Ако страната вече е сключила такъв контракт, тя пропуска възможността да се възползва от потенциална благоприятна промяна на лихвата