Categories
akzii drugi forex

Форуърд сделки

Форуърд сделката (Forward) е инструмент за търговия. Форуърдната валутна сделка представлява съгласие за покупка или продажба на определено количество чуждестранна валута по предварително договорен валутен курс със сетълмент на предварително договорена дата в бъдещето.

Цел

Форуърдната валутна сделка позволява на инвеститорите да управляват валутния риск при резки движения в стойността на определена двойка валути чрез предварително определяне на бъдещия валутен курс и дата, на която желаят да направят валутна транзакция. Така компаниите могат да планират по-добре плащанията по търговските си операции.

Едни от основните приложения са:

  • застраховане цената на стоки и услуги, закупени от чужбина
  • застраховане маржа на печалба от стоки, продадени в чужбина
  • запазване на изгоден курс за една година или повече напред

gold-invest

Този финансов инструмент рядко се използва с цел извличане на спекулативни печалби. Доставката на валутата се извършва на датата на падеж на сделката. Ако позиция във валутен форуърд бъде затворена преди датата на вальора, реализираният резултат от нея ще остане в сметката като неосчетоводена печалба / загуба до датата на вальора. Финансовите резултати от валутните форуърди се дебитират / кредитират по сметката на клиента на датата на вальора. В същото време, форуърдните договори имат много ниска, почти никаква пазарна ликвидност.

Период и условия на форуърда

Максималният период при повечето валути е 12 месеца, докато за основните валути е възможно да бъде сключена форуърд сделка с падеж след 5 години. Най-често използваните периоди са 1, 3 и 6 месеца, но се използват и други, нестандартни периоди.
Форуърд сделката не може да бъде развалена. Възможно е обаче да бъде сключена обратната сделка – съответно продажба или покупка на базовата валута – със същата дата на падежа.

Рискове

  • Кредитен риск – както при повечето финансови инструменти, един от главните рискове свързани с валутния форуърден контракт, е кредитният риск. В случай, че една от страните се окаже в невъзможност да изпълни задълженията си по сделката, другата страна ще трябва да сключи нов договор с трета страна, като по този начин се излага на риска от неблагоприятен валутен курс по това време.
  • Валутен риск – друг основен риск, свързан с валутния форуърден контракт, е потенциално неблагоприятно движение във валутната двойка, която е предмет на договора. Със заключване на курса, при който валутите ще бъдат купени или продадени, страните по сделката се лишават от възможност за печалба при потенциално благоприятно развитие на валутния курс. В допълнение, неблагоприятно движение на валутния курс може да доведе до пропуск на по-нататъшна възможност за печалба на инвеститора в лицето на т.нар. opportunity cost.
  • Лихвен риск – тъй като цената на форуърдния контракт зависи от лихвения диференциал между двете валути и алтернативния доход, който може да бъде получен за него, движенията в лихвения диференциал предизвикват промяна в цената на форуърдния контракт. Ако страната вече е сключила такъв контракт, тя пропуска възможността да се възползва от потенциална благоприятна промяна на лихвата